26. května 2024

Téma: Zřizování malých otvorů v nosných stěnách a betonových příčkách

Stěnové dílce středněrozponových panelových soustav jsou plné, skladebné tloušťky 190 mm a 200 mm, v některých případech vylehčené svislými kruhovými dutinami. Výška stěnových dílců je závislá na konstrukční výšce podlaží a na řešení styku se stropními dílci. Konstrukční výška podlaží je v převážné většině případů realizovaných panelových budov 2,8 m. Malými otvory se rozumí, v souvislostech tohoto textu, otvory do šíře 1 m. Zde zpravidla postačí zjednodušená početní analýza blízkého okolí uvažovaného otvoru.

Provedení dodatečných otvorů v nosných panelových stěnách, stěnových dílcích, je zásah do nosného systému, který v závislosti na velikosti, umístění a provedení dodatečně zřízených otvorů může závažným způsobem ovlivnit statickou bezpečnost celé stavby.

Prevence před narušením nosné prefabrikované stěny, v níž došlo k dodatečnému zřízení otvoru, vyžaduje provedení následujících úprav:

–          posouzení dimenze věncové výztuže uložené ve styku „stěna – strop – stěna“ nad a pod dodatečně provedeným otvorem z hlediska vodorovných napětí vzniklých v důsledku dodatečného provedení otvoru. Při nedostatečné dimenzi věncové výztuže provést případně její doplnění výztuží, např. z vysokopevnostní oceli, vkládané do drážek provedených v patě (příp. zhlaví) stěnového dílce, nebo doplnění výztuže pomocí lamel na bázi kompozitu, lepených v mělkých drážkách v patě (příp. zhlaví) stěnového dílce.  Kontrola dimenze, příp. provedení věncové výztuže ve styku „stěna – strop – stěna“, by měla předcházet zřízení dodatečného otvoru. Nedoporučuje se provádění otvorů v případech chybějící nebo nedostatečné věncové výztuže (věncová výztuž včetně kotvení obvodových dílců musí být v souladu s ČSN EN 1992-1-1);

–          mimořádnou pozornost vyžaduje především zabezpečení kotevních oblastí dodatečně provedené výztuže nadpraží, příp. v patě stěnových dílců nebo ve věnci vkládanou výztuží, uhlíkovými lamelami a tkaninami. Uvedené úpravy je nutné provést před provedením nového otvoru, aby došlo k jejich aktivaci již v průběhu provádění dodatečného otvoru.

Nelze doporučit řešení, při nichž vznikají prováděním nových otvorů úzké stěnové pilíře (min. šířka 350 mm), provádění otvorů přes svislý styk stěnových dílců a řešení, kdy nelze zajistit spolehlivý přenos zvýšených tlakových napětí ve stěnových dílcích (nevyztužené panely bez „lemující“ výztuže po obvodu dílce, v případech nízké kvality betonu), při výskytu závažných statických poruch v nosné konstrukci a v případech chybějící nebo nedostatečné dimenze věncové výztuže.

Rozdíly v poloze a velikosti dodatečně zřizovaných otvorů v podlažích nad sebou by neměly přesáhnout 30 % rozměru menšího otvoru, aby roznášení účinků svislého zatížení mezi podlažími bylo spolehlivě zajištěno nadpražím dodatečně zřízených otvorů.

Je nepřípustné při provádění drážek, jejichž hloubka je větší než krycí vrstva výztuže, aby docházelo k narušení výztuže, příp. k rozsáhlému narušení soudržnosti výztuže a betonu dílce. V těchto případech je nutné provést např. elektrorozvody do lišty na povrchu betonových dílců.

Je nepřípustné provádět průběžné vodorovné drážky na úrovni horních zhlaví stěnových dílců, při nichž dochází k narušení uložení stropních dílců ve styku „stěna – strop – stěna“.

Zřizování malých otvorů v příčkách je obdobné jako u stěn – platí stejné zásady.

Je nutné, aby zásahy do konstrukcí byly prováděny osobami, které splňují požadavky § 160, odst. 4 stavebního zákona.

Zdroj: ČKAIT

Foto Pixabay