22. července 2024

Téma: Zřizování velkých otvorů v nosných stěnách a ve stropech

Stropy

Velkými otvory se rozumí takové, které mají půdorysný rozměr větší než 300 mm.

Prefabrikovaná stropní deska je vytvořena ze stropních dílců spojených ve stycích mezi bočními a čelními plochami dílců. Prostřednictvím styků mezi stropními dílci dochází k jejich vzájemnému spolupůsobení, jehož kvalita a velikost jsou závislé na statických vlastnostech styků, tj. tuhosti a únosnosti. Při posuzování styků mezi stropními dílci i dílců samotných, je nutné vycházet jednak z celkového uspořádání stropní desky a statických vlastností styků, jednak ze způsobu zatížení a uložení stropní desky.

Ze statického hlediska lze styky mezi stropními dílci klasifikovat jako přímkové klouby. Tomu odpovídá řešení, při němž styčné plochy stropních dílců jsou opatřené ozuby v podélných drážkách a výztuž uložená do styků, případně zabudovaná do dílců a spojená ve stycích, zabraňuje vzájemnému oddalování dílců (přenáší tahová napětí). Takto vytvořenou stropní desku lze posuzovat jako desku s přímkovými klouby v místech styků dílců. Podle způsobu uložení na svislou nosnou konstrukci lze prefabrikovanou stropní desku posoudit jako kloubově uloženou, spojitou nebo částečně vetknutou na dvou nebo čtyřech stranách. Základním předpokladem řešení jsou staticky účinné a neporušené styky mezi stropními dílci. Stav podélných styků mezi stropními dílci lze posoudit vizuálně kontrolou jejich stavu na spodním líci stropní konstrukce. Využití obousměrného působení stropní desky a příčné roznášení zatížení mezi sousedními panely umožňuje také řešit zvýšené požadavky na zatížení (lokálně, případně celkově) prefabrikované stropní konstrukce při rekonstrukcích (výměna bytových jader, podlahových konstrukcí, příček apod.)

Dodatečné zásahy do stropní prefabrikované konstrukce vícepodlažních panelových budov, zejména zřizování nových otvorů ve stropních dílcích, vyžaduje zhodnocení stavebně technického stavu nosné panelové konstrukce v rozsahu, který odpovídá závažnosti dodatečného zásahu. Stavebně technické hodnocení musí vycházet z konstrukčního řešení příslušné stavební soustavy, především z řešení stropní konstrukce a způsobu jejího vyztužení.

Při dodatečném zřizování otvorů v prefabrikované stropní desce je třeba dodržet následující zásady:

–          při provádění otvoru je třeba provizorně podepřít stropní konstrukci na obou stranách otvoru ve směru kolmo k hlavní výztuži a prostup volit tak, aby nedošlo k porušení styků mezi sousedními stropními dílci a stropního dílce, v němž se otvor provádí.  Nesmí dojít k porušení uložení stropního dílce ve styku „stěna – strop – stěna“;

–          nově zřizovaný otvor (prostup ve stropním dílci) nesmí porušit obvod stropního dílce, přičemž musí být splněny požadavky na vzdálenost otvoru (prostupu) od okrajů stropního dílce;

–          max. rozměr dodatečně zřizovaného otvoru ve směru kolmo k hlavní výztuži stropního dílce nesmí být větší než 2/3 šířky stropního dílce, přičemž vzdálenost otvoru od podélného styku nesmí být menší než 0,3 m;

–          max. rozměr dodatečně zřizovaného otvoru ve směru hlavní výztuže stropního dílce (tj. ve směru rozpětí) nesmí být větší než 0,8 rozpětí stropního dílce, přičemž vzdálenost otvoru od nosné stěny nesmí být menší než 0,3 m;

–          dodatečné zřizování otvoru v panelové stropní konstrukci rozměrů větších, než je uvedeno, vyžaduje statické posouzení, příp. dodatečné podepření otvorem narušené stropní konstrukce;

–          při provádění drážek ve stropních dílcích je nepřípustné narušení hlavní, příp. rozdělovací výztuže;

–          při provádění drážek v místě podélného styku stropních dílců nesmí dojít k narušení styku, přičemž hloubka drážky nesmí být větší než 30 mm.

Stěny

Velkými otvory ve stěnách se pro účely tohoto textu rozumí otvory nad šíři 1 m. Problematika je obdobná jako u malých otvorů. Zde je nutné analyzovat výpočtem vnitřních sil celou stěnu nebo prostorovou konstrukci panelového domu. Zadávání větších otvorů je nutné svěřit pouze velmi zkušeným odborníkům v problematice prefabrikovaných konstrukcí.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay