21. května 2024

Doplacení nájemného

Jako nájemce jsem měl smlouvu na dobu určitou 1 rok. Po mnoha letech bydlení bez další smlouvy jsem podal výpověď, ale v poslední den výpovědi majitel snížil cenu za byt. Bydlel jsem dál, opět bez smlouvy. Nyní jsem se vystěhoval, ale majitel trvá na doplacení výpovědní doby. Nájem je doplacen přesně do doby faktického vystěhování. Platí nějakým způsobem výpovědní doba, pokud neexistuje smlouva?

Se souhlasem pronajímatele jste bydlel vždy dál, dle zákona se má za to, že když byla nájemní smlouva uzavřena na dobu jednoho roku a vy bydlíte dál, pak se jedná opět o nájem na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku. Občanský zákoník
v § 2285 uvádí, že pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let; to neplatí, ujednají-li si strany něco jiného. Výzva vyžaduje písemnou formu. Nájemní vztah musí být řádně ukončen – dohodou, výpovědí, uplynutím doby. Pokud jste takto neučil a pronajímatel vaše vystěhování považuje za výpověď, pak jste povinen platit nájemné i po dobu tříměsíční výpovědní doby. Dodávám ještě, že podle občanského zákoníku by výpověď měla být písemná, doručena druhé smluvní straně a u nájmu na dobu určitou by pro skočení nájmu z vaší strany měl být uveden důvod (změna okolností na vaší straně – viz § 2287).

JUDr. Jitka Kocianová, Sdružení nájemníků ČR