20. května 2024

Jakou finanční náhradu může majitel požadovat, bylo-li poškozeno zařízení jeho bytu?

V případě ukončení nájmu bytu je při předávání bytu zjištěno, že je poškozen či zničen nějaký zařizovací předmět, například prasklé umyvadlo, chybějící záchodová deska, chybějící dveře atd. Jakou finanční náhradu může pronajímatel požadovat? Novou cenu, nebo cenu, jaká byla při předání bytu upravenou o amortizaci?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznáme veškerá specifika předmětného nájemního vztahu, vycházíme v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu.

Dle obecné právní úpravy zakotvené v občanském zákoníku má nájemce povinnost odevzdat po skončení nájmu byt ve stavu, v jakém jej převzal nehledě na běžné opotřebení při běžném užívání a na vady, které je povinen odstranit pronajímatel. Pro posouzení odpovědnosti nájemce za vady předávaného bytu tak bude především rozhodné, v jakém stavu byl byt nájemci předán (například na základě podepsaného předávacího protokolu).

Ohledně povahy náhrady škody za zničené nebo poškozené věci v bytě je třeba mít na paměti, že občanský zákoník preferuje škodu nahradit uvedením do předešlého stavu. Případná peněžitá náhrada musí proto primárně odpovídat nákladům, kterých by bylo zapotřebí na uvedení do původního stavu, přičemž jako původní stav je třeba brát stav k okamžiku předání bytu nájemci snížený o běžné opotřebení, které nastalo v průběhu jeho užívání.

V případě, že by uvedení v předešlý stav, tedy oprava, nebyla hospodářsky smysluplná a odůvodnitelná (například tím, že náklady na opravu by přesahovaly náklady na pořízení nové věci), je vhodné žádat ekonomicky přiměřenější řešení v podobě ceny náhradní věci. V takovém případě je třeba vycházet z ceny obvyklé v době poškození, tedy ceny, za kterou lze v daném místě a čase pořídit věc shodnou či obdobnou.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS