21. května 2024

Majitelka bytu odmítá odvézt skříně, které se nám nehodí

Nastěhovali jsem se s přítelkyní do pronajatého bytu 2+1, ve kterém bylo i nějaké vybavení a mezi tím i staré komunistické skříně, které se ale k našim věcem nehodí a chtěli bychom je dát z bytu pryč, ale majitelka bytu říká, ať je tam necháme, což si ale myslíme, že na to máme právo, že když některé věci z vybavení nechceme, že si je majitel musí odvézt. Majitelku bytu urgujeme již tři měsíce a stále je to beze změny, takže máme její staré skříně v jedné místnosti, čímž je zaplněna půlka místnosti, a z toho důvodu ji nemůžeme využívat a jen za ni platíme. Můžu se zeptat, zdali na to máme právo, aby si je majitelka dala pryč, když je v bytě nechceme?

Úvodem mi dovolte uvést, že bez znalosti obsahu Vaší nájemní smlouvy budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy týkající se nájmu, a to zejména ze zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zásadně platí, že pokud se nájemce rozhodne provádět úpravu, přestavbu nebo změnu bytu, musí si vždy vyžádat souhlas pronajímatele, přičemž souhlas by měl být písemný. Pokud by pronajímatel nesouhlasil, nutno rozlišit dvě další situace, a to, zda jde o změnu nezbytnou pro nájemce ze zdravotních důvodů, či nikoli. Pokud by šlo o změnu z důvodů jiných než zdravotních, je pronajímatel oprávněn odmítnout souhlas, aniž by se zjišťovalo, zda má k odmítnutí spravedlivý důvod. Jedná se o realizaci práva vlastníka rozhodovat o změnách své věci.

Nicméně pokud se jedná pouze o skříně, které nejsou trvale upevněné ve zdech, podlaze či stropu, jsem toho názoru, že tyto můžete z bytu odvést. Je nutné ale mít na paměti, že nájemce je povinen odevzdat byt ve stavu, v jakém jej převzal. Znamená to tedy, že nájemce je povinen odstranit v bytě změny, které provedl bez souhlasu pronajímatele, ledaže pronajímatel nájemci sdělí, že odstranění změn nežádá.

Dále může pronajímatel žádat náhradu ve snížení hodnoty bytu, které bylo způsobeno změnami provedenými nájemcem bez souhlasu pronajímatele.

Na základě shora uvedeného shrnuji, že pokud nemáte v nájemní smlouvě sjednáno jinak, můžete předmětné skříně na vlastní náklady z bytu odvést a uložit je po dobu trvání nájmu na jiném vhodném místě, avšak jste při skončení nájmu povinen je vrátit ve stejném stavu zpět do bytu. K tomu doporučuji před manipulací se skříněmi je vyfotit, aby v budoucnu nebyl spor o jejich stavu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS