19. května 2024

Měsíční nájemné a změna adresáta

Je u měsíčního vyúčtování nájmu možné zažádat o změnu adresáta (tj. osoby, na jejíž jméno je vyúčtování zasíláno; nikoliv adresy). Moje babička, bydlící spolu se synem v nájemním bytě, by uvítala, kdyby vyúčtování chodilo na synovo jméno. Má kontaktovat přímo majitele nemovitosti, nebo správcovskou firmu? Lze tuto záležitost vyřešit telefonicky, nebo je nutná osobní návštěva v sídle majitele/správce (což by byl problém, vzhledem k babiččině imobilitě).

Jelikož neznám přesné znění Vaší nájemní smlouvy, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a tedy ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Nájemní smlouva je uzavírána mezi pronajímatelem (vlastníkem bytu) na jedné straně a nájemcem/nájemci na straně druhé. Nájemce, jako jedna ze smluvních stran nájemní smlouvy, má povinnost platit za nájem bytové jednotky nájemné ve sjednané výši.

Bližší specifikace týkající se hrazení nájemného by měly být sjednány v nájemní smlouvě. Ve Vašem případě bude podstatné, zda-li je za nájemce označena pouze Vaše babička a syn je označen jako člen domácnosti, nebo jsou babička i syn nájemci.

V prvním případě je nájemní smlouva uzavřena pouze s babičkou, a tedy vyúčtování musí být adresováno pouze jí jako nájemci.

Pokud by babička se synem byli oba nájemci, jednalo by se o tzv. společný nájem, a na oba nájemce by se hledělo jako na jednu osobu. V takovém případě by dle mého názoru neměl být problém se změnou adresáta vyúčtování.

Doporučuji nejdříve kontaktovat telefonicky správcovskou firmu, která s největší pravděpodobností tyto otázky řeší za vlastníka dané bytové jednotky a danou situaci řešit s ní. V případě, že by Vašim požadavkům správcovská firma nevyhověla, doporučuji se poté obrátit na vlastníka bytové jednotky a řešit Váš problém s ním.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS