26. května 2024

Musí mi majitel oznámit, že mi smlouvu na dobu určitou neprodlouží?

Mám nájemní smlouvu na dobu určitou, nájemné řádně platím, vše bez problémů. Nevím, když mám smlouvu na dobu určitou, zda musím byt v domluveném termínu opustit, nebo ne? Je povinnost majitele mi oznámit, že mi smlouvu neprodlouží, pokud ano, jakým způsobem a v jakém časovém předstihu? Než skončí nájemní smlouva, nebo mi nájem automaticky končí dnem uvedeným ve smlouvě? Je majitel povinen mi smlouvu prodloužit, když jsem bezproblémový nájemník, či nikoli?

Odpověď – 1. část

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, zejména pak znění Vaší nájemní smlouvy, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a to konkrétně ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Dle OZ platí, že pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel ho zároveň v této době písemně nevyzval, aby nájemce byt opustil, platí, že je nájem ujednán znovu, a to na tutéž dobu jako byl ujednán původně. Nejdéle se však takto nájem může prodloužit o dva roky, pokud nemají strany ujednáno něco jiného.

V případě, že by Vás pronajímatel v této lhůtě vyzval k opuštění bytu, OZ nestanovuje žádnou obdobu výpovědní doby, v rámci které by Vám byl poskytnut čas na vystěhování a nalezení náhrady za byt. Bude pak záležet pouze na pronajímateli, jaký čas Vám pro vyklizení bytu poskytne.

Odpověď – 2. část

V praxi však často dochází k situaci, kdy je v nájemní smlouvě explicitně uvedeno, že shora uvedené automatické prodlužování trvání nájmu smluvní strany vylučují s tím, že pokud smluvní strany mají zájem na pokračování nájmu, musí svůj úmysl oznámit druhé smluvní straně. Pokud by bylo toto ustanovení obsaženo ve Vaší nájemní smlouvě a ze strany pronajímatele by k takovému oznámení nedošlo, platí, že nájem skončí dnem sjednaným v nájemní smlouvě. V takovém případě Vám pronajímatel skončení nájmu oznamovat nijak nemusí.

Zpravidla však v případě, kdy si pronajímatel nepřeje v nájemním vztahu pokračovat, takovou vůli nájemci projeví a nájem pak končí dnem sjednaným v nájemní smlouvě, jak jsem již uvedl výše.

Dovoluji si zde pak ještě dodat, že pronajímateli není ze zákona ukládána povinnost prodloužit nájemci nájem sjednaný na dobu určitou, a to ani v případě, že nájemce řádně a včas plní veškeré své povinnosti pro něj z nájmu bytu vyplývající.

Závěrem doporučuji nahlédnout do Vaší nájemní smlouvy a zjistit, co máte s pronajímatelem sjednáno.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS