21. května 2024

Musím mít radiátor napojený na městskou kotelnu?

V srpnu 2019 chce bytová správa, respektive město, v “mém” bytě instalovat topení – radiátor napojený na městskou kotelnu. Nestojím o toto vylepšení, mám jako polymorbidní kardiak s mnoha zdravotními omezeními a zároveň starobní důchodce svůj zaběhnutý řád, a tedy i vytápění pomocí teplometů a účty za dodávky tepla z městské kotelny by ještě víc zatížily už beztak vypjatý můj rozpočet na úhradu bydlení. Může mi město coby majitel bytu vnutit zmíněný radiátor, na který nejsem schopen uvolnit místo v bytě? Instalace radiátorů vyžaduje vyklízení velké části bytu, což je nad moje síly, a záměry města mě mimořádně stresují.

Úvodem mi dovolte uvést, že bez konkrétní znalosti obsahu Vaší nájemní smlouvy budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy týkající se nájmu bytu, a tedy zejména ze zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Ze zákona pak vyplývá, že nájemce je povinen strpět úpravu bytu v případě, že prováděná úprava nebo jiná změna bytu nesníží hodnotu bydlení a že ji lze provést bez většího nepohodlí pro nájemce. Nájemce je povinen úpravu strpět rovněž tehdy, když pronajímatel realizuje tuto úpravu proto, že mu to bylo přikázáno orgánem veřejné moci, nebo ji musí provést proto, že hrozí přímo zvlášť závažná újma.

Pokud se nejedná o žádný z výše uvedených případů, tak lze změnu bytu provádět jen se souhlasem nájemce, tedy Vás.

Je tedy nutné posoudit, zda je nutný Váš souhlas s úpravu či nikoli. V tomto případě se domnívám, že ke zvážení přichází pouze ta skutečnost, zda instalací topení nedojde ke snížení hodnoty bydlení a zda ji lze současně provést bez Vašeho většího nepohodlí.

Instalací tohoto topení nepochybně nedojde ke snížení hodnoty bydlení, ba naopak. Ovšem tuto změnu jistě nelze provést bez Vašeho nepohodlí, neboť jak jste uvedl, k provedení této změny bude třeba vyklízení velké části bytu. Domnívám se, že větší nepohodlí by mohlo být dáno i s ohledem na Váš zdravotní stav a věk. Nicméně bez znalosti konkrétních skutečností vztahujících se k Vašemu případu, nedokáži bezpečně určit, zda se již jedná o „větší nepohodlí“ a zda je tedy Váš souhlas nutný, nebo zda se o „větší nepohodlí“ nejedná a vlastník bytu může úpravu provést i bez Vašeho souhlasu.

Pro úplnost pak uvádím, že i za předpokladu, že Váš souhlas nebude nutný, tak v případě, že bude nutné byt vyklidit, tak pronajímatel má právo započít s prováděním prací až poté, co se vůči nájemci zaváže poskytnout přiměřenou náhradu účelných nákladů, které nájemci vzniknou v souvislosti s vyklizením bytu, a zaplatí nájemci na tyto náklady přiměřenou zálohu.

Rovněž Vám doporučuji vyhledat odbornou pomoc advokáta, který Vám se znalostí všech specifik Vašeho případu poskytne komplexní právní služby.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS