19. května 2024

Můžu mít psa v pronajatém bytě?

Jsem nájemnicí bytu, v němž bydlím již několik let sama. Bohužel nedávno moje maminka vážně onemocněla a už se nezvládá starat o psa, a tak nezbývá, než že se o něj budu starat já, nebo půjde do útulku. Problém je, že nevím, jestli si ho do bytu můžu vzít, nebo jestli mě za to můžou vyhodit? Majitelka podle mě nebude mít problém, máme dobré vztahy, nevím ale, jestli na SVJ mohou něco namítat? 

Odpověď

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a to zejména ze zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“).

Podle OZ má nájemce právo chovat v bytě či v domě zvíře, nezpůsobí-li chov pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Jelikož se jedná o výslovně přiznané právo nájemci, odchýlení od této úpravy v neprospěch nájemce není možné, ať už se jedná o zákazy chovu, či formulování podmínek, které funkčně směřují k témuž, a to ani nájemní smlouvou, či stanovami SVJ. Tudíž souhlas ostatních vlastníků SVJ by neměl být podmínkou k chovu zvířete.

Přesto má chov zvířat v bytě svá jistá omezení. Je potřeba zohlednit například povahu bytu či domu, druh zvířete, jejich množství, hluk, který působí, potencionální nebezpečí, které dané zvíře může představovat pro ostatní nájemce a další. Ve Vašem případě, pokud se jedná pouze o jedno zvíře, konkrétně dospělého psa, nemělo by pravděpodobně docházet k obtěžování ostatních vlastníků či nájemců.

Dále je potřeba mít na mysli, že pokud chovem zvířete bude působit nájemce pronajímateli, či ostatním obyvatelům domu obtíže, může pronajímatel požadovat ukončení takového způsobu užití pronajatého domu či bytu. Nadto je pronajímatel oprávněn požadovat náhradu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, pokud skutečně ke zvýšení takových nákladů v důsledku chovu zvířete nájemcem dojde.

Závěrem uvádím, že lze doporučit, abyste o příchodu nového zvířete s předstihem informovala pronajímatele Vašeho bytu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS