19. května 2024

Nájemné za byt, kde už nebydlím

Bydlela jsem v pronajatém bytě, byt byl na jméno mého expřítele, s dalšími lidmi jsme ve smlouvě byli pouze jako spolubydlící. Z bytu jsem se nedávno odstěhovala a hned po mě i další dva spolubydlící. Nyní v bytě je už jen expřítel s jedním spolubydlícím, chtějí se odstěhovat, ale nemají za sebe náhradníky a nájem je uzavřen na dobu určitou (cca ještě rok). Chtějí po mně, abych platila nájemné, ale mně přijde, že na to nemají nárok. Já už v bytě nejsem. 

Odpověď – 1. část

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, a to zejména přesné znění smlouvy, na základě které byl daný byt pronajat a ústní domluvy mezi Vámi a nájemcem, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a to zejména ze zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“).

Obecně lze uvést, že dvoustranná právní jednání, kterým je i uzavření smlouvy o nájmu bytu, zakládají závazek zásadně mezi smluvními stranami. Ve Vašem případě, jak sama uvádíte, nedošlo k uzavření nájemní smlouvy mezi Vámi a pronajímatelem, a tedy mezi Vámi a pronajímatelem nevznikl ani nájemní vztah.

Dále pokud nájemní smlouva neobsahuje ujednání, které by Vám, jako „osobě užívající byt s nájemcem“ zakládalo, Vaše solidární dlužnictví nebo ručení u závazku úhrady nájemného, se kterým byste musela souhlasit, a to za dodržení písemné formy, nemůže po Vás pronajímatel ani Váš spolubydlící požadovat úhradu nájemného.

Odpověď – 2. část

S ohledem na výše uvedené lze shrnout, že pronajímatel nemá právní nárok po členech nájemcovy domácnosti, se kterými nemá uzavřenou nájemní smlouvu, požadovat úhradu dlužného nájemného nebo jakéhokoliv jiného plnění. Stejné okolnosti platí i ve vztahu k bývalému spolubydlícímu. V případě vymáhání údajné dlužné částky plnění by se jednalo o plnění bez právního důvodu, které je dle OZ označováno jako bezdůvodné obohacení.

Závěrem uvádím, že ačkoliv mezi Vámi a nájemcem nebyla zřejmě uzavřena písemně žádná smlouva, bývá v praxi zvykem, že nájemce a člen jeho domácnosti mají mezi sebou uzavřenou ústní dohodu, která obsahuje, jakým způsobem se např. člen domácnosti podílí na úhradách nájemného, či jsou ve smlouvě dohodnuta práva a povinnosti člena domácnosti a nájemce.

Z Vámi poskytnutých informací nelze zcela vyloučit, že k takové dohodě mezi Vámi a nájemcem došlo. Z toho důvodu nelze tedy ani vyloučit Vaši povinnost vůči nájemci k podílení se na úhradách předmětného nájemného či k plnění jiných povinností.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS