14. dubna 2024

Nově platby za revize komínů a plynového kotle

Vlastník domu si nově každý měsíc začal účtovat 100 Kč za revize spalinových cest a dalších 100 Kč za servis plynových zařízení, ačkoliv mně jako nájemníkovi plynový kotel a komíny nepatří. A navíc, v součtu za rok je to vyšší částka, než jaká se dosud platila revizorovi, který tam jednou za rok přišel. Je to v pořádku?

Domnívám se, že povinnost nájemníka přispívat na revize spalinových cest a provoz dalších plynových zařízení vyplývá z ust. § 2251 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále ze zákona č. 67/2013.

Občanský zákoník stanoví nájemci povinnost platit společně s nájemným i zálohy nebo náklady na služby spojené s užíváním bytu, které zajišťuje pronajímatel. Za takovou službu zákon mimo jiné považuje i provozování a čištění komínů. Výčet služeb uvedený v zákoně je však pouze demonstrativní a konkrétní rozsah poskytovaných služeb je na ujednání mezi pronajímatelem a příjemcem, případně na rozhodnutí družstva či společenství vlastníků. Jestliže by z Vaší nájemní smlouvy vyplývalo, že je pronajímatel povinen poskytovat Vám tyto služby, vy jste povinna za poskytované služby platit.

Co se týče případných nesrovnalostí ve výši záloh na služby, uvádím, že ze zákona vyplývá pronajímateli povinnost vyúčtovat Vám nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období (obvykle se jedná o kalendářní rok) skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby. Z vyúčtování musí vyplývat skutečná výše nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb, a dále celková výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná.

Pro případ, že byste měla ke způsobu a obsahu vyúčtování námitky, můžete je pronajímateli předložit do 30 dnů od doručení vyúčtování. Pronajímatel pak má 30 dnů na jejich vyřízení.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS