21. května 2024

Poškozená skříň a neadekvátní finanční požadavky ze strany majitele

Vystěhoval jsem se z bytu, po třech letech bylo některé vybavení drobně poškozeno, například u velké skříně bylo čelo jednoho ze šuplíků uvolněné. Stačilo opravit tak, že by se použilo lepidlo na nábytek. Místo toho majitel bytu označil tuto skříň za zničenou a koupil zcela novou za více jak 3 tisíce a tuto částku mi strhnul z nájmu. Dále si majitel bytu najal řemeslníka, který prý odpracoval v bytě 8 hodin, ale ve třech dnech, pokaždé si ale naúčtoval 1500 Kč za dopravu, tedy 4500 tis. Kč. To mi majitelka také strhla z kauce. Myslím, že se oprávněně cítím poškozen, jak z důvodu, že si majitelka nakoupila zcela novou skříň, tak i z důvodu nehospodárné organizace práce řemeslníka (stačilo, aby odpracoval v jeden den 8 hodin, a doprava, která je sama osobě jednotkově předražená, by stála 1500 Kč.

Odpověď – 1. část

V této věci si Vás nejprve dovolím upozornit na fakt, že mi nejsou známy všechny skutečnosti týkající se Vašeho případu, zejména pak obsah nájemní smlouvy, a proto Vám mohu poskytnout pouze informace související v této věci s platnou právní úpravou.

Jistota, někdy též označovaná jako kauce, je zvláštní forma zajištění pohledávek pronajímatele, které má vůči nájemci. Pronajímatel má právo provést při skončení nájmu započtení na dluhy nájemce, např. právě na škodu na pronajatém bytě.

Pokud jde o samotné předání předmětu nájmu tak zásadně platí, že nájemce by měl byt předat ve stavu, v jakém jej převzal. Nepřihlíží se přitom k běžnému opotřebení, které vzniká při běžném užívání, nebo k vadám, které je povinen odstraňovat pronajímatel.

Pokud tedy z Vaší strany došlo k předání předmětu nájmu s vadami, které na předmětu nájmu při předání na začátku nájemního vztahu nelpěly, bude mimo jiné záležet na povaze vad, které musely být řemeslníkem opraveny, tedy zda se jednalo o vady, které je povinen odstraňovat pronajímatel, nebo které jste byl povinen odstranit Vy jakožto nájemce. Pokud by se jednalo o vady, které je povinen na své náklady odstranit pronajímatel, nemá právo Vám tyto náklady „strhnout z kauce“. Taktéž bude záležet na tom, zda tuto skutečnost neupravuje Vaše nájemní smlouva.

Vzhledem ke skutečnosti, že mi není znám obsah Vaší nájemní smlouvy a vzhledem k tomu, že mimo uvolněného šuplíku neuvádíte žádné konkrétní vady, nemohu Vám v tuto chvíli poskytnout konkrétnější odpověď. V případě potřeby můžete svůj dotaz o tyto informace doplnit, případně vyhledat odbornou pomoc advokáta, který Vám se znalostí všech specifik poskytne kompletní právní služby.

Odpověď – 2. část:

Pokud byste chtěl rozporovat pouze výši nákladů vynaložených na opravy vad, resp.  neekonomické využití cestovného a dopravy materiálu, tak k tomu uvádím následující.  

Rozporovat náklady za řemeslníka bych doporučoval až po případné komparaci s konkurenčními řemeslníky podnikající ve stejné lokalitě, a v rámci stejné odbornosti. Pokud jde o Vámi sporovanou částkou za dopravu řemeslníka, tak bych rád pouze uvedl, že profesionální řemeslníci zpravidla mají během dne obvykle nasmlouváno více zakázek, které postupně, dle stupňů urgence objíždí. Vzhledem k tomu je případná rozporovaná „nehospodárnost“ velmi diskutabilní je nutné ji posoudit v závislosti na vytížení konkrétního řemeslníka.

Pokud podniknete kroky dle předchozího odstavce, a dospějete k závěru, že řemeslníkem fakturované částky jsou zcela evidentně nepřiměřené, můžete vyzvat pronajímatele, k vyplacení rozdílu mezi obvyklou cenou zhotovení zakázky a cenou fakturovanou objednaným řemeslníkem.

V této věci bych Vám doporučil postupovat smírnou cestou a vyhnout se tak nákladům soudního řízení a riziku neúspěchu ve věci. V opačném případě Vám doporučuji obrátit se na advokáta, který Vám se znalostí všech specifik poskytne kompletní právní služby.

Úplným závěrem pak nad rámec Vašeho dotazu uvádím, že máte právo na výplatu úroků z jistiny (kauce) za dobu od jejího poskytnutí do vrácení.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS