21. května 2024

Pronájem doposud uzamčeného pokoje

Pronajala jsem si byt s jedním uzamčeným pokojem a tak to mám zapsáno ve smlouvě. Po roce majitel chce, abych začala používat i ten uzamčeny pokoj, a tím pádem mi chce zvýšit nájem, a to se jedná o více než 3000 korun. Jak mám dále postupovat?

Předem si dovoluji uvést, že bez znalosti všech aspektů Vaší situace a znění Vaší nájemní smlouvy budu vycházet toliko z platné právní úpravy, a to především ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „OZ“).

Již na úvod považuji za vhodné zmínit, že obecně není možné, aby pronajímatel bytu jednostranně změnil nájemní smlouvu např. tak, že změní předmět nájmu (tj. namísto části bytu se bude pronajímat byt celý). Pokud tedy máte výslovně v nájemní smlouvě uvedeno, že předmětem nájmu je jen část bytu bez uzamčeného pokoje a nebudete souhlasit s rozšířením nájmu též o tento uzamčený pokoj a s adekvátním zvýšením nájemného, nemůže Vás pronajímatel k takovému rozšíření nájmu nutit.

Co se týče samotné možnosti zvýšení nájemného, opět platí, že primárně se musí na zvýšení nájemného pronajímatel s nájemcem dohodnout. Výjimku obsahuje úprava jednostranného zvýšení nájemného obsažená v ust. § 2249 OZ. Toto ustanovení ve zkratce stanoví, že pronajímatel má bez dalšího právo navrhnout zvýšení nájemného, avšak pouze do výše srovnatelného nájemného obvyklého v dané lokalitě a s omezením, že toto navržené zvýšení nájemného nebude v součtu všech zvýšení nájemného za poslední tři roky vyšší než 20 %. Sdělení o zvýšení nájemného musí pronajímatel doručit nájemci v písemné formě a písemně se má také následně vyjádřit nájemce, že se zvýšením souhlasí. Pokud tak neučiní, může pronajímatel navrhnout toto zvýšení k určení soudu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS