18. května 2024

SVJ a hlasování o výši teploty v domě II

Odpověď právníka na můj dotaz, zda SVJ má právo hlasovat o teplotě v bytě není dostatečná. Zároveň v § 2 odst. 9 vyhlášky je stanoveno, že v době od 22.00 do 6.00 hod. se vytápění obytných místností podle potřeby omezí nebo krátkodobě přeruší do té míry, aby byly dodrženy požadavky jejich teplotního útlumu zajišťujícího tepelnou stabilitu místností. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že SVJ se musí řídit pravidly vytápění stanovenými ve vyhlášce, a nemůže tedy o způsobu vytápění místností v bytovém domě rozhodovat v rozporu s předmětnou vyhláškou. Jak je stanovena tepelná stabilita místností? Prosím o jednoznačnou odpověď. V období venkovních teplot těsně nad nulou je největší výskyt chřipkových virů u dětí. Lidé v důchodovém věku trpí záněty kloubů, močových cest atd. Jak je zajištěna ochrana zdraví předmětnou vyhláškou? Mají si nemocní přitápět elektrickými přímotopy, když ostatní bydlící si mohou regulovat teplotu zavřením ventilů na radiátorech? Pokud však dodavatel tepla nedodává teplo v noci, nemocný bydlící si nemůže regulovat nic, i kdyby měl ventily otevřené naplno. Je to v souladu s občanským zákoníkem? Je to v souladu se zákonem o SVJ?

Odpověď – 1. část

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a to konkrétně ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále jen „zákon o hospodaření energií“) a z vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie (dále jen „vyhláška“).

Tepelná stabilita zmíněná ve Vámi citovaném ustanovení je určena technickými normami, např. ČSN 73 0540-2. Pro více podrobností Vám tedy doporučuji se podívat přímo do příslušné technické normy.

Co se týče Vašich dalších otázek, tak zmíněná vyhláška nijak speciálně neupravuje problematiku ochrany zdraví osob obývajících bytové domy. Pouze stanovuje pravidla pro vytápění v těchto prostorech.

Jak jsem již uvedl ve své původní odpovědi, SVJ se musí řídit pravidly vytápění stanovenými ve vyhlášce a nemůže o způsobu vytápění místností v bytovém domě rozhodovat v rozporu s předmětnou vyhláškou.

Odpověď – 2. část

Ve zbylém rozsahu Vašeho dotazu Vám již nemohu poskytnout podrobnější odpověď bez bližší znalosti všech podrobností Vašeho případu.

Závěrem dodávám, že smyslem bezplatné právní poradny je poskytnout tazateli obecný náhled na danou problematiku s odkazem na příslušné právní či jiné předpisy. Jelikož ve většině případů dotazy tazatelů neobsahují veškeré relevantní informace potřebné pro nalezení konečného řešení dané problematiky nebo jejich dotazy přesahují rámec této právní poradny, nelze tazatelům poskytnout zcela komplexní právní rozbor dané problematiky.

Pokud budete mít nadále zájem o podrobnější právní posouzení Vašeho případu, můžete napřímo vyhledat odbornou pomoc advokáta, který Vám právní služby poskytne již za odpovídající odměnu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS