26. května 2024

Ukončení nájemní smlouvy a nedodržení jejích podmínek

Chtěl jsem se zeptat, jak mám postupovat v situaci, ve které jsem se ocitnul. Pronajímám byt, s nájemcem mám podepsanou smlouvu, ve které je uveden i spolubydlící. Nájemci neukončili smlouvu, nepředali byt, v bytě nechali po odstěhování škody okolo 25 000 Kč a odstěhovali se a nekomunikují. Samozřejmě na nájmu již dluží. 

Dle ustanovení občanského zákoníku má nájemce povinnost užívat byt řádným způsobem v souladu s nájemní smlouvou a platit nájemné.

V případě, že Vám nájemce přestal platit nájemné a výše dlužné částky odpovídá v součtu výši tří nájmů, máte právo nájem vypovědět bez výpovědní doby. Pokud jste ovšem zjistil, že nájemce byt již opustil a nelze očekávat, že by se vrátil, považuje se nájem za skončený a byt se bere za odevzdaný.

Při posuzování škod, které nájemce způsobil, se nepřihlíží k vadám způsobeným běžným opotřebením a k vadám, které jste povinen odstranit Vy, jakožto pronajímatel. Výčet vad, které hradí pronajímatel, a které nájemce, upravuje nařízení vlády č. 308/2015 Sb. o vymezení pojmu běžná údržba a drobné úpravy.

Jestliže Vám nájemce neuhradí dlužné nájemné, máte právo si započíst vůči dlužnému nájemnému jistinu ve výši tomu odpovídající. Taktéž máte právo podat k soudu žalobu na náhradu škody, kterou Vám nájemce v bytě způsobil.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS