20. května 2024

Zpětné vyúčtování zvýšení nájmu

V polovině února mi nájemce oznámil zvýšení nájmu. Smlouvu mám na dobu neurčitou. Potom mi přišel e-mail, že se nájem zvyšuje ze 7500 Kč na 9000 Kč zpětně od 1. 1. 2022 a bude to doúčtováno v dubnu. Může to po mě chtít peníze zpětně? 

Odpověď – 1. část

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, a to zejména znění Vaší nájemní smlouvy, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, konkrétně ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Ve Vašem dotazu uvádíte, že Vám nájemce oznámil zvýšení nájemného, předpokládám však, že se jedná o chybu a že tím byl myšlen pronajímatel a Vy jste v předmětném nájemním vztahu nájemcem. Z tohoto budu ve své odpovědi vycházet.

Co se týká zvyšování nájemného, tak to dle OZ nemůže být provedeno jednostranně, ale musí k němu dojít dohodou obou stran nájemního vztahu. Váš pronajímatel by Vám měl v případě, kdy má zájem o zvýšení nájemného, zvýšení navrhnout v písemné formě. Ke zvýšení nájemného je pak potřeba Vašeho souhlasu.

Zároveň však v případě, že byste do dvou měsíců od dojití návrhu na zvýšení pronajímateli tento návrh neodsouhlasil, může se pronajímatel domáhat ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud. Takto by mohlo k navýšení dojít i bez Vašeho souhlasu.

Zde si dovoluji ještě uvést, že nájemné lze navýšit výše popsaným zákonným postupem jen, jestliže si strany v nájemní smlouvě neujednaly něco jiného nebo jestliže to nebylo stranami výslovně vyloučeno. Dále také platí, že nájemné je možné navýšit pouze do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent.

Odpověď – 2. část

Dále je pak zde mimo skutečnost, že zvýšení nájemného nebylo ve Vašem případě provedeno dle zákonného postupu, třeba uvést, že nájemné nelze navyšovat zpětně. oz navíc stanovuje, že nájemné zvyšující se podle shora popsaného postupu se zvyšuje teprve od třetího měsíce od dojití návrhu na zvýšení nájemného.

Ve Vaší situaci Vám tedy doporučuji, abyste pronajímateli vyjádřil Váš případný souhlas nebo nesouhlas se zvýšením nájemného. Zároveň pak, kdybyste se zvýšením souhlasil, tak však nepřistupujte na jakékoliv doplácení za předchozí měsíce.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS