22. července 2024

Zimní úklid chodníku – čí je to povinnost a kdo nese vinu za úraz

První sněhové vločky nebo namrzající déšť okamžitě staví zimní úklid chodníku do popředí našeho zájmu. Vlastníci domů a pozemků se zajímají kvůli svým povinnostem, všichni dohromady pak řešíme naši bezpečnost. Odpovědnost za zimní úklid, jeho pravidla a povinnosti – to je právě nyní velké téma.

Kdo je povinen chodník udržovat?

Jakmile napadne sníh, často je vidět obyvatele domů či bytů s lopatou odklízet sníh na přilehlém chodníku. Odklízejí sníh, přestože v roce 2009 vešla v platnost novela zákona o pozemních komunikacích zbavující je této povinnosti.

Podle aktuální legislativy je chodník součástí stavby komunikace nebo samostatnou stavbou, která je součástí pozemku, na kterém stojí. V obcích tedy bude převážná část chodníků ve vlastnictví obce. Existují ovšem například přístupové chodníky k bytovým domům, které mohou být umístěny na pozemcích patřících vlastníkům domu. V takovém případě je jejich údržba povinností těchto vlastníků – společenství vlastníků jednotek, bytových družstev a podobně.

Zcela v povinnosti vlastníka domu je péče o schody před domem a bezprostřední prostor před vstupem do budovy. Tady obyvatel domu přichází s kluzkým povrchem poprvé do kontaktu a zejména na schodech je riziko uklouznutí vysoké. Zranění se však musí prokazatelně stát z důvodu špatného stavu pozemní komunikace a chodci či řidiči se musí sami přizpůsobit aktuálním meteorologickým podmínkám.

Když sněží a sněží…

Vlastník chodníku může také prokázat, že například nebylo možné odpovídající stav chodníku zajistit, například kvůli nenadálé sněhové kalamitě. Zákon doslova uvádí, že odpovědnost za škodu související se stavem chodníku může vzniknout jedině tehdy, pokud se neprokáže, že nebylo v mezích jejich možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.

Je někde stanoven čas, do kdy musí chodník být uklizen, respektive existuje nějaký standard uklízení? Zákon obecně podmínky pro údržbu chodníků ani standardy úklidu nijak nedefinuje. U obecních komunikací, respektive chodníků, jsou časy a standardy údržby obvykle stanoveny obecní vyhláškou, jejíž dodržování kontroluje příslušný obecní úřad.

Čím můžeme povrch chodníku posypat a tak zajistit jeho lepší schůdnost, zákon nedefinuje ani neomezuje. Konkrétní obec ovšem může vyhláškou stanovit seznam přípustných prostředků a způsob jejich užití. V některých místech dále může využití konkrétních, především chemických prostředků narážet na omezení plynoucí z ochrany přírody a krajiny (např. obce v chráněných územích).

Nezvládnete-li úklid sami, pomoc se hledá poměrně obtížně

Nejčastěji se úklidu sněhu nebo posypu náledí chopí některý z obyvatel dobrovolně, v opačném případě zde může vzniknout problém. „U nás před domem na Žižkově nemáme nikoho, kdo by dobrovolně sníh před vchodem odklidil. Oslovili jsme i firmu, která nám zajišťuje běžný úklid domu, a společnost, zajišťující drobné úklidy a péči o zeleň, ale žádný další požadavek na zimní úklid v našem okolí neměli a nestálo jim za to tak malou plochu jezdit uklízet,“ sdílí svou zkušenost Daniela Jedličková z SVJ z Prahy. Několik metrů před třemi vchody tak zůstává zimní kalamitě napospas.

Pád na chodníku není jediné úskalí, které zima ve městě přináší. Pozor také na zranění způsobená pádem sněhu nebo rampouchu ze střechy. I za ně je zodpovědný majitel nemovitosti.

Zákon platí pro obě strany

Ani řidiče a chodce ale zákon zcela nezbavuje odpovědnosti: Závadou ve schůdnosti nebo sjízdnosti se rozumí taková změna, kterou nelze předvídat. Z tohoto ustanovení můžeme odvodit, že jestliže pokryje celou ulici sníh, je nám tato závada ve schůdnosti jasná a měli bychom se jí přizpůsobit. V případě úrazu nebo jiné škodní událostí se ale vždy posuzuje a vyhodnocuje daná konkrétní situace, kterou nelze do obecného ustanovení zahrnout. Na straně řidičů a chodců je také odpovědnost za vstup na úseky komunikace, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost, a vlastník je označí podle předpisů. Jedná se o viditelnou umístěnou informaci, že se komunikace v zimních měsících neudržuje a chůze je zde na vlastní nebezpečí. Jak je zde zřejmé, za úraz nesete vlastní odpovědnost.

Máte uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu?

Pro případ úrazu na neuklizeném chodníku mohou vlastníci domu nebo komunikace uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu. Z tohoto pojištění se hradí škody na životě a zdraví a škody na majetku včetně následných finančních škod. Když si tedy chodec zlomí nohu na chodníku, který spadá pod správu SVJ nebo BD, které je však pojištěné, odškodnění poškozenému zaplatí pojišťovna. Vždy je však důležité se před podpisem smlouvy zajímat o to, co všechno a v jakém rozsahu pojištění kryje.

Ne všechna zranění jsou odškodněna

Poškozený musí vzniklou škodu dokázat. Důležité je si obstarat svědky nehody, ať jím je náhodný kolemjdoucí, přivolaná hlídka městské policie nebo pracovníci záchranné služby. Řešení je i fotodokumentace stavu chodníku. Náhrada škody se nevztahuje na nehody, které si chodec zaviní sám. Jedná se o případy, kdy se poškozený nechová přiměřeně situaci, např. nepoužil odpovídající zimní obuv nebo nevyužil odklizeného chodníku na protější straně silnice.

Zdroj: Okolo bytu

Foto: Pixabay