21. dubna 2024

Téma: Dřevostavby

Dřevostavby z pohledu technických požadavků a bezpečnosti (VI)

Pro dřevostavby jsou požadavky velmi přísné a v mnoha případech limitující. Jedná se především o tepelně technické parametry a požárně bezpečnostní řešení. Dále může být limitující bezbariérovost, požadavky na akustiku, osvětlení apod.

Skeletovému (rámovému) typu dřevostavby jsme se věnovali v předcházejícím textu, dnes se budeme věnovat systému panelovému.

Panelový systém

Podobně jako u skeletu je možné správným návrhem dosáhnout s panelovým systémem vysoké energetické úspory na vytápění díky dostatečnému zateplení obvodového pláště budovy. Nosné panely jsou z vnější strany doplněny zateplovacím systémem ETICS, případně zateplenou provětrávanou fasádou v tloušťce odpovídající současným požadavkům na tepelně energetickou náročnost stavby, především na součinitele prostupu tepla.

Jednotlivé panely jsou s ohledem na požadavky požárně bezpečnostního řešení z vnitřní strany chráněny požární clonou, která konstrukčně spolupůsobí s nosnou částí stěny (kategorie DP2 nebo DP3), případně ponechány bez povrchové úpravy tam, kde daný konstrukční systém postačuje. Obvykle se používají certifikované protipožární desky lepené přímo na dřevěný panel, například sádrovláknité desky. Jiné typy požární ochrany, například požární nátěry a nástřiky, požární předstěny apod., nebyly doposud laboratorně, případně početně u nás posuzovány (opět platí, musí se posuzovat celá konstrukce sendviče). Použití obložení nebo tepelné izolace z vnější (exteriérové) strany stěny se obvykle neposuzuje, požár se určuje zevnitř směrem ven, jiná situace nastává, pokud se vnější plášť stěny nachází v z hlediska požáru nebezpečném prostoru stavby nebo konstrukce. Statické posouzení je zde problematické, u nosných konstrukcí se obvykle nepočítá se subtilní stěnou (některé panely jsou silné například jen 64 mm) a výpočet je pak zkreslený.

Panelový systém je také vhodný pouze pro menší stavby, pro větší stavby se hodí pouze v kombinaci s nehořlavými stěnami. Díky tomu, že jde o velmi lehký montovaný systém, je za určitých podmínek vhodný jako nástavba větších domů, kde standardní zděné patro není možné realizovat (nebo jen za velmi nákladných opatření).

Zdroj. ČKAIT

Foto: Pixabay