14. dubna 2024

Téma: Dřevostavby

Dřevostavby z pohledu technických požadavků a bezpečnosti (V)

Pro dřevostavby jsou požadavky velmi přísné a v mnoha případech limitující. Jedná se především o tepelně technické parametry a požárně bezpečnostní řešení. Dále může být limitující bezbariérovost, požadavky na akustiku, osvětlení apod.

Při posuzování staveb, především těch s pohledově viditelnou dřevěnou nosnou konstrukcí, například srubového charakteru, ale také různých verzí hrázdění či dřevěných panelů typu CLT apod., se setkáváme s požadavky na zajištění požární bezpečnosti v nejvyšší míře i u standardních rodinných domů z důvodu obecné nedůvěry v požární odolnost dřevěných konstrukcí, a to bez ohledu na související normy, které u tohoto typu staveb umožňují nejrůznější úlevy. Pokud má investor ambici vybudovat stavby k jinému účelu (penziony, bytové domy, restaurace apod.), musí se připravit na ještě vyšší nároky na zajištění požární bezpečnosti.

Posouzení od Hasičského záchranného sboru (HZS) je obvykle vyžadováno u jednoduchých staveb na stavební povolení, případně na ohlášku, pokud stavba překračuje 200 m2 zastavěné plochy. U výše uvedených dřevostaveb však stanovisko HZS k požárně bezpečnostnímu řešení vyžaduje stavební úřad téměř vždy.

Je proto třeba dodat, že pro zpracování dokumentace dřevostavby je nutné hledat zkušeného projektanta, který dokáže projednat navrhovaný záměr stavby a vyhovět požadavkům dotčených orgánů státní správy vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády, vyhlášek a závazných norem, na které se výše uvedené orgány odkazují.

Skeletový (rámový) systém

Tento typ dřevostavby je z hlediska splnění technických požadavků na stavby pro povolování nejprůchodnější a z důvodu variability konstrukce je u nás nejčastěji využívaný.

Daný systém s kvalitním projekčním návrhem umožňuje dosáhnout parametrů energetické náročnosti s téměř nulovou spotřebou energie, tj. vyhovuje bez problémů
i těm nejpřísnějším požadavkům. Sendvičová konstrukce je obvykle složena z několika vrstev s různou funkcí: ochranná vrstva, parozábrana, hydroizolace, tepelná izolace
a vlastní nosný prvek z dřevěných trámků či fošen (uveden pouze seznam vrstev, nikoli jejich správná posloupnost v rámci sendviče, tu musí určit projektant nejlépe ve spolupráci s budoucím dodavatelem stavby, možných řešení je více).

Požadavky na akustiku, osvětlení a bezbariérovost jsou stejné jako u zděných či jiných staveb, při správném návrhu je tak možné tyto konstrukce použít pro jakýkoli účel stavby. Například pro dosažení dostatečné neprůzvučnosti dřevěných stropů, které nejsou dostatečně hmotné, je nutné počítat s dodatečnými technickými opatřeními oproti železobetonovým konstrukcím.

S požární odolností je to o něco horší. Dřevěné konstrukce jsou zatříděny do kategorie DP3 nebo DP2 (viz samostatný článek). Hořlavý konstrukční systém DP3 je možné použít jen u objektů s jedním požárním úsekem, jako jsou rodinné a rekreační domy, u větších nebo speciálních staveb (například mateřské školky) už je obvykle nutné použít i konstrukční systém DP2 (částečně hořlavý) nebo DP1 (nehořlavý), což už nemusí jednoduchá dřevostavba splnit. Kategorie DP1 lze docílit jen s nehořlavými konstrukcemi – například zděnými nebo železobetonovými stěnami, dřevostavba toto splnit nedokáže. U kategorie DP2 je nutné sendvičovou konstrukci stěny tvořenou dřevěným nosným skeletem opláštit nehořlavým certifikovaným obkladem. Zde pozor, požární obklad může sám o sobě splňovat požární odolnost na požadovaný čas, například 60 minut, nemusí ale zaručovat, že celá stěna zároveň splní po celou dobu požadavek na DP2. Například cihelná tvárnice vyplněná polystyrenem má odolnost 30 minut DP1(DP2), ale pro vyšší odolnost 45 minut už spadá do kategorie DP3. Pokud daný obklad certifikát, který zaručuje, že stěna vyhoví požadavkům na DP2 pro jakýkoli typ sendviče, nemá, je možné stěnu posoudit staticky pomocí Eurocodu 5. Ne vždy je to však akceptováno ze strany HZS. Zkouška v laboratoři je zase velmi nákladná s nejasným výsledkem.

Je nutno tedy počítat s tím, že pro administrativní budovy, bytové domy apod. není daný systém úplně vhodný a dá se obvykle použít jen v kombinaci s nehořlavými konstrukcemi, tj. zděnými stěnami, železobetonovými stropy apod. Jako samostatný požární úsek je možné dřevěné konstrukce použít pro přístavby či nástavby u staveb
z nehořlavých systémů.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay