25. května 2024

Bydlení u kamarádky v městském bytě i s dětmi

Právní poradna Portálu o bydlení řešila zajímavý dotaz, který by mohl být užitečný pro více čtenářů.

Kamarádka má městský byt a nabídla mi, že bych u ní po určitou dobu mohla bydlet (jsem samoživitelka se dvěma dětmi, momentálně bez vlastního bydlení, skončil mi nájem a nemám kam jít). Zajímá mne, zda se k ní mohu nastěhovat, jestli musí vlastník bytu, tj. městský úřad, souhlasit, a jestli městský úřad nemůže jako majitel nic namítat, když si budu chtít přihlásit trvalý pobyt.

“Právní úprava nájmu je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a proto ve své odpovědi budu vycházet z tohoto právního předpisu.

Obecně platí, že nájemce má právo přijímat ve své domácnosti kohokoliv. Přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli.

Naopak pronajímatel má právo vyhradit si ve smlouvě souhlas s přijetím nového člena do nájemcovy domácnosti, přičemž pro souhlas pronajímatele s přijetím jiné osoby se vyžaduje písemná forma.

U městských bytů je situace poněkud komplikovanější, a to zejména z důvodu, že města prostřednictvím svých orgánů vydávají interní předpisy týkající se správy městských bytů, včetně trvalého pobytu, typicky zásady a podmínky pro nakládání s byty v majetku města.

Na základě shora uvedeného Vám doporučuji prostudovat obsah nájemní smlouvy Vaší kamarádky, poté zjistit, zda město nevydalo dokument upravující správu městských bytů a pokud ano, zkusit nalézt odpověď v něm.

Pokud nebude přijímání členů domácnosti nikde upraveno, jsem toho názoru, že kamarádka Vás do své domácnosti přijmout může, avšak má povinnost to oznámit vlastníku bytu. Přihlášení trvalého pobytu by v tomto případě také neměl být problém.

Závěrem je třeba brát v potaz, zda přijetím dalších členů do domácnosti nedojde k porušení hygienických či jiných předpisů.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Foto Pixabay