29. května 2024

Nové možnosti bezplatné právní pomoci

Týká se to problémů s bydlením, dluhy a exekucemi až například po problémy spojené s nároky na sociální dávky či jinou formu sociální pomoci.

Cílem tohoto článku je upozornit na dvě nové možnosti bezplatné advokátní pomoci, které mohou pracovníci obcí využít, případně na ně občany odkázat.

Jednak jde o novou možnost využití bezplatné právní pomoci poskytované advokáty a organizované Českou advokátní komorou. Dále je zde nová možnost pro pracovníky obcí konzultovat telefonicky či prostřednictvím e-mailů právní problémy občanů se spolupracujícími advokáty nevládní organizace Iuridicum Remedium, z. s., která se zaměřuje ve svém projektu Mobilní právní poradna podpořeném MPSV zejména na právní pomoc seniorům.

Bezplatná právní pomoc organizovaná ČAK

Od 1. července 2018 byla novelou zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, rozšířena státem hrazená právní pomoc osobám, které z důvodů majetkových a příjmových nedosáhnou na placenou právní pomoc. Bezplatnou právní pomoc, která je advokáty poskytována od 1. července 2018 na základě určení České advokátní komory lze rozdělit na tři oblasti.

Poskytnutí právní porady

První oblastí je poskytnutí právní porady. Právní porada je jednomu žadateli poskytována v minimální délce 30 minut. Poradu lze témuž žadateli poskytnout i opakovaně, nejvýše však do vyčerpání 120 minut délky porady za kalendářní rok.

Žádost o poskytnutí bezplatné právní porady je potřeba podat na formuláři, který je přístupný na webových stránkách České advokátní komory, případně jej může žadatel získat při osobní návštěvě některé z poboček České advokátní komory. Žadatel musí osvědčit, že jeho průměrný měsíční příjem za období šesti kalendářních měsíců předcházejících podání žádosti nepřesahuje trojnásobek životního minima jednotlivce nebo osob s ním společně posuzovaných. Osobami společně posuzovanými jsou:

  1. rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
  2. manželé nebo partneři,
  3. rodiče a nezletilé děti, které nejsou nezaopatřené, a dále rodiče a zletilé děti, obojí za podmínky, že tyto děti společně s rodiči užívají byt a nejsou společně posuzovány s jinými osobami,
  4. jiné osoby, které společně užívají byt s výjimkou osob, které prokáží, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.

Splnění výše uvedené podmínky výše průměrného měsíčního příjmu může ovšem Česká advokátní komora prominout, pokud jsou k tomu dány důvody zvláštního zřetele hodné. Další podmínkou je, že žadatel ve věci, v níž žádá o určení advokáta za účelem poskytnutí právní porady, není zastoupen jiným advokátem. Poplatek za vyřízení žádosti činí 100 Kč a hradí se České advokátní komoře. Poplatek nehradí některé zákonem vymezené kategorie osob, jako jsou například držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo osoby pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi.

Poskytnutí právní služby

Druhou oblastí poskytování bezplatné právní pomoci je poskytnutí právní služby, tedy například zastoupení žadatele v řízení před soudem, správním orgánem, popřípadě vykonání jiného úkonu právní služby.

Podmínkou určení advokáta za účelem poskytnutí právní služby je, že osoba, která o takové určení žádá, není ve věci již zastoupena jiným advokátem a její příjmové a majetkové poměry odůvodňují bezplatné poskytnutí právní služby. V tomto případě tedy žadatel nemusí splňovat podmínku příjmu nepřesahujícího trojnásobek životního minima za posledních 6 měsíců předcházejících podání žádosti. K žádosti však žadatel musí přesto předložit doklady o výši svého příjmu a o výši příjmu s ním posuzovaných osob za posledních 6 měsíců.

Žádost je i v tomto případě potřeba podat na příslušném tiskopise, který je pro žadatele dostupný na webových stránkách nebo na pobočkách ČAK. Česká advokátní komora určení advokáta zruší, jestliže v průběhu poskytování právních služeb určeným advokátem v příslušné věci vyjde najevo, že příjmové a majetkové poměry žadatele – klienta poskytnutí bezplatné právní pomoci neodůvodňovaly již od počátku. ČAK určení advokáta zruší také v případě, dojde-li k takové změně příjmových a majetkových poměrů klienta, že tyto již nadále neodůvodňují další poskytování bezplatné právní pomoci. Ode dne, ke kterému bylo zrušeno určení advokáta, má pak advokát vůči klientovi nárok na úhradu odměny za poskytnutí právní služby ve výši mimosmluvní odměny stanovené vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů (advokátní tarif).

Právní pomoc poskytovaná cizincům

Třetí oblastí poskytování bezplatné právní pomoci je určení advokáta k poskytnutí právní pomoci cizincům nacházejících se v zařízeních pro zajištění cizinců. K určení advokáta může dojít na základě podnětu provozovatele takového zařízení. Podnět lze podat pouze na předepsaném formuláři.

Tato novinka přináší občanům zvýšenou možnost hájit svá práva. Popsaná novela zákona je vítanou změnou, která však zatížila přístup k bezplatným právním poradám řadou poměrně náročných administrativních úkonů. Jedním z nich je nepochybně dokládání výše příjmů žadatele, případně dokládání důvodů zvláštního zřetele hodných, které by odůvodňovaly poskytnutí bezplatné právní porady. Nelze přehlédnout ani zpoplatnění žádosti, byť velmi nízkou částkou. Překážkou pro využívání služby ČAK může být i stanovení maximální délky porady.

Bezplatné právní poradenství pro pracovníky obcí

Vedle výše uvedených možností funguje tento rok nově i bezplatná možnost pro zaměstnance obcí konzultovat právní problémy občanů s advokátem, a to telefonicky nebo prostřednictvím e-mailů. Tato služba je poskytována nevládní organizací Iuridicum Remedium v rámci projektu Mobilní bezplatná advokátní poradna pro seniory v oblasti dluhů a exekucí.

Služba reaguje na žádosti zejména zaměstnanců sociálních odborů měst a obcí, v nichž byly v minulých letech realizováno právní poradenství pro seniory na právní konzultace problémů občanů. Možnost je otevřena komukoli, kdo jako zaměstnanec obce pracuje s občany, kteří mají zejména problémy s dluhy, exekucemi, ale i bydlením. S žádostí o konzultaci se lze obracet na e-mail turzova@remove-this.iure.org, případně na telefon 776 703 170.

Článek vznikl v rámci projektu Mobilní bezplatná advokátní poradna pro seniory v oblasti dluhů a exekucí podpořeném Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Zdroj: Mgr. Erika Turzová Baloghová, Iuridicum Remedium, z. s., in: Deník veřejné správy

Foto: Pixabay