22. července 2024

Právní poradna: Je stínící technika na balkonech součástí společných prostor nemovitosti?

Bydlím v domě bytového družstva, jehož jsem členem. Mám v užívání byt v posledním patře. U bytu je balkon/lodžie, který má plastovou střechu a plastové boční stěny. Balkony v nižších patrech mají střechu i boky zděné. Zejména v letním období, když svítí slunce, mám na balkoně nesnesitelné horko. Požádala jsem představenstvo bytového družstva o řešení této situace například osazením nějaké stínící techniky. Představenstvo bytové družstva mi sdělilo, že mi povolí stínící techniku osadit, ale pořídit a instalovat ji musím na své vlastní náklady. A tak se ptám, vzhledem k tomu, že balkony jsou společnou částí nemovitosti, neměla by se stínící technika na balkon hradit ze společných peněz bytového družstva?

Odpověď – 1.část

Předně si vás dovoluji upozornit na to, že jelikož mi nejsou známy stanovy vašeho družstva ani nájemní smlouvy, mohu se k vašim dotazům vyjádřit obecně s odkazem na úpravu obsaženou v občanském zákoníku a zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Pravidla rozhodování každého bytového družstva se řídí příslušnými stanovami. Člen bytového družstva má ze zákona práva dvojí povahy, a to práva majetková a práva nemajetková. Nemajetková práva zahrnují mimo jiné právo na informace, právo účastnit se na činnosti bytového družstva, především na řízení a rozhodování v družstvu. Výchozí pozicí v tomto případě je existence uzavřené nájemní smlouvy mezi vámi a bytovým družstvem. Jednou z povinností pronajímatele je udržovat po dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání. Zdali však lze ve vašem případě považovat nesnesitelné horko v důsledku špatného zastínění balkonu za nezpůsobilé byt či dům užívat, to se nedá jednoznačně říci.

Ze zákona neplyne nárok člena družstva požadovat po družstvu rekonstrukci či zastínění balkonu, ani toto není upraveno jinou směrnicí. Pronajímatel má nicméně povinnost zajistit, aby byl byt způsobilý k nastěhování a obývání a pokud jsou teploty v bytě příliš vysoké, nebo naopak příliš nízké, máte právo se na pronajímateli dovolávat nápravy.

Odpověď – 2.část

Dále máte jako člen družstva právo požádat představenstvo (statutární orgán), aby svolalo členskou schůzi, jakožto nejvyšší orgán družstva. Požádat představenstvo musí alespoň 10 % členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu hlasů, pokud vaše stanovy neurčí nižší počet oprávněných členů, nižší počet potřebných hlasů či nižší počet oprávněných členů i potřebných hlasů. Na vaši žádost zařadí představenstvo vámi určenou záležitost na program členské schůze.

Pro úplnost doplním, že právo hlasovat na členské schůzi má každý člen bytového družstva. Každý člen bytového družstva má při hlasování jeden hlas. Pokud tak určí vaše stanovy, členové bytového družstva, kteří jsou současně nájemci družstevních bytů, mohou mít na členské schůzi vyšší počet hlasů.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay