15. června 2024

Téma: Komíny a instalace plynových spotřebičů v bytech

Otopná paliva, technologie spalování i způsob odvodu spalin se neustále vyvíjí.

Způsob vytápění v bytových domech je možné rozdělit podle vzdálenosti zdroje tepla na:

  • lokální,
  • etážové,
  • ústřední,
  • dálkové.

A na zařízení pro paliva:

  • tuhá,
  • kapalná,
  • plynná.

Toto základní rozdělení určuje požadavky požárně bezpečnostního řešení komínových těles v bytovém domě; zahrnuje odpovídající návrh požárně technických opatření, odbornou montáž, správné užívání a pravidelnou kontrolu zařízení.

Nároky na komínová tělesa pro místní topeniště na tuhá paliva (krby a kamna) jsou vysoké, a proto se v moderních bytových domech běžně nenavrhují. Dálkové vytápění nevyžaduje vybudování komínového tělesa v místě bytového domu, a tím ani jeho zahrnutí do požárně bezpečnostního řešení. Nejčastěji řešenými variantami je použití ústředního nebo etážového vytápění.

Ústřední vytápění využívá společný zdroj tepla umístěný mimo bytové jednotky. Jedná o zařízení (kotle) s výkonem nad 50 kW umístěné v provozně oddělené místnosti (kotelně). Požárně bezpečnostní řešení vyžaduje odpovídající opatření podle druhu paliva, způsobu spalování, velikosti a umístění kotelny nejen pro návrh komínového tělesa pro odvod spalin (požadavky na spalinovou cestu, jednovrstvé a vícevrstvé konstrukce, materiály komínů, průduchy, otvory a vyústění komínů), ale i pro zajištění provozních podmínek, jako je teplota přilehlých hořlavých látek, zamezení požáru v případě vznícení sazí, shromažďování kondenzátu a jeho odvedení.

Etážové vytápění se v bytových domech používá vždy pro samostatnou bytovou jednotku. Jedná se o umístění kotle a topných těles přibližně v jedné rovině. Využívají se kotle o výkonu do 50 kW považované za odběrná plynová zařízení, pro která jsou právními předpisy a normami stanoveny nižší požadavky. Z požárně bezpečnostního hlediska nemusí být provozně umístěny do kotelny. Je možné je umisťovat uvnitř bytového vybavení s přívodem vzduchu z téže místnosti a odtahem spalin do venkovního prostoru. Obecné technické požadavky požárně bezpečnostního řešení komínových těles pro tento způsob vytápění platí. Napojení plynových zařízení a spotřebičů do komínového tělesa (včetně jejich množství) se rozděluje do kategorií podle druhu paliva, způsobu spalování (otevřené, uzavřené) a požadavků na přívod vzduchu:

A. spotřebiče s přívodem vzduchu a odtahem vzduchu z místnosti, v níž jsou umístěny – plynové sporáky, vařiče, některé průtokové ohřívače vody;

B. spotřebiče s přívodem vzduchu z téže místnosti a odtahem spalin do venkovního prostoru – některé typy plynových kotlů, některé typy topidel a průtokové ohřívače vody;

C. spotřebiče s přívodem vzduchu zvenku a odvodem spalin do venkovního prostředí – některé typy plynových kotlů a podokenní plynová topidla.

Základním požadavkem požární bezpečnosti je napojení spotřebičů od jednoho uživatele do samostatného komínového průduchu, nanejvýš dva spotřebiče ve dvou navazujících podlaží. Ke společnému komínovému průduchu se mohou připojovat pouze otevřené plynové spotřebiče kategorie s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu (kategorie B). Samostatným kouřovodem do samostatného komínového průduchu musí být vždy připojen otevřený spotřebič na tuhá paliva (krb). Plynový sporák nebo plynový ohřívač vody lze umístit v místnosti bytu, která má přirozené větrání, jsou splněny požadavky na minimální objem místnosti a je zajištěn přívod vzduchu. Dále je nutno dodržet umístění v bezpečné vzdálenosti od hořlavých hmot.

Nedílnou součástí opatření proti vzniku požáru jsou zkoušky a pravidelné revize komínových těles prováděné oprávněnou osobou.

Komínové těleso musí být provedeno oprávněnou osobou. Při kolaudaci, změně stavby nebo při podezření na trhliny a netěsnosti, je nutné provedení zkoušky těsnosti a vystavení identifikačního štítku. U komínových těles musí být prováděno čištění a revize v rozsahu podle výkonu spalovacího zařízení a druhu paliva. Při zanedbání provádění pravidelných kontrol se majitelé vystavují, kromě rizika ohrožení majetku a životů lidí, i udělení pokuty ve výši až 25 000 Kč. Kontroly je možné vynechat jen u nepoužívaných komínů, které musí být označeny informačním štítkem “mimo provoz”.

Text: ČKAIT

Foto: Pixabay