29. května 2024

Téma: Pořízení bydlení pro seniory

Z pohledu seniorů lze uvažovat v zásadě o dvou rovinách pořízení bydlení:1. standardní forma, tj. bydlení bez zvláštní péče:
  • 1.1. vlastnické bydlení,
  • 1.2. družstevní bydlení,
  • 1.3. obecné nájemní bydlení.

Pro seniory platí obecné podmínky pro nabytí nemovitosti (kupní smlouva, smlouva o převodu družstevního podílu či nájemní smlouva) i pro financování pořízení nemovitosti. Vyšší věk může být handicapem pro získání hypotečního úvěru, resp. pro délku období splatnosti úvěru. Tento parametr je naopak výhodou při pořizování družstevního bydlení, které je dostupné v každém věku. U nájemního vztahu nehraje věk pochopitelně také žádnou roli.

Řešením dostupnosti bydlení pro osoby ve vyšším věku může být sdílené bydlení v kterékoliv uvedené formě bydlení (např. užívání samostatných pokojů se společnou kuchyní a sociálním zařízením). Výhodou je sdílení nákladů bydlení, případně blízkost druhé osoby, nevýhodou omezení vlastního soukromí.

 • 2. speciální formy bydlení, tj. bydlení se zvláštní péčí či službami:
  • 2.1. bydlení s pečovatelskou službou,
  • 2.2. domovy pro seniory a
  • 2.3. bydlení se zvláštním režimem, zpravidla specializované na okruhy osob definované jejich zdravotním stavem, vyžadující zvláštní péči.

Jednotlivé formy se liší mírou a způsobem zajišťování sociální a/nebo zdravotní péče pro své obyvatele. Velkou výhodou může být sdílení společných zájmů a organizace společných aktivit.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky nabízí aktuálně hned dva dotační (pod)programy, z toho jeden členěn na dvě oblasti (tituly), speciálně zacílené na seniorské bydlení:

 • 1. Podporované byty:
  • 1.1. pečovatelský byt,
  • 1.2. komunitní dům seniorů (Kodus).

Cílem dotačních titulů je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace: věku, zdravotní stavu.

 • 2. Bezbariérové bydlení

Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

Výběr dodavatelů a zadání zakázek upravuje Metodický pokyn pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 –2020, který je závazná pro příjemce dotace. Definuje povinnosti příjemců dotací při výběru dodavatele mimo rámec působnosti zákona č. 134/2016 SB., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a zpřísňuje postup na rámec ZVZ u zadavatelů, na které se uvedený zákon vztahuje.

Pečovatelský byt

Jde o typ podporovaného bytu, který je určený k sociálnímu bydlení osob v nepříznivé sociální situaci způsobené věkem nebo zdravotním stavem a který splňuje stavebně technické parametry upravitelného bytu.

Pečovatelské byty musí splňovat následující podmínky:

 • 1. jejich uspořádání splní požadavky upravitelného bytu,
 • 2. podlahová plocha bytu nepřekročí 50 m2,
 • 3. v obci musí být dostupná alespoň jedna z terénních služeb sociální péče,
 • 4. v bytech nelze poskytovat pobytové sociální služby,
 • 5. nájemní smlouva se uzavírá:
  • 5.1. s osobou z definované cílové skupiny na 2 roky s prolongací o nejvýše o stejnou dobu, neoznámí-li nájemce, že nechce v nájmu pokračovat,
  • 5.2. s osobou z definované cílové skupiny podle písm. b) v ekonomicky aktivním věku, pokud počet takto pronajatých bytů nepřesáhne 20% z celkového počtu dotovaných bytů,
 • 6. další podmínky pro případ úmrtí nájemce.

Komunitní dům seniorů (Kodus)

Jde o bytový dům, ve kterém jsou umístěny jen:

 • 1. podporované byty, tj. byty určené k sociálnímu bydlení osob v seniorském věku, které splňují stavebně technické podmínky upravitelného bytu, a
 • 2. společně sdílené prostory pro účely komunitního života seniorů, tj. prostory, kde se organizují společné aktivity pro uživatele bytů (kurzy, semináře, přednášky, cvičení apod.).

Komunitní domy seniorů musí splňovat následující podmínky:

 • 1. jde o funkčně jednotný a ucelený bytový dům, provozně a technicky samostatný, splňující podmínky bezbariérového bydlení,
 • 2. počet bytů od 10 do 25,
 • 3. uspořádání bytů splní požadavky upravitelného bytu,
 • 4. podlahová plocha bytu nepřekročí 45 m2,
 • 5. podlahová plocha sdílených prostor musí být nejméně 40 m2 s celoroční využitelností a přístupem do domovních komunikacích pro všechny nájemce,
 • 6. v obci musí být dostupná alespoň jedna z terénních služeb sociální péče,
 • 7. v domě nelze poskytovat pobytové sociální služby,
 • 8. nájemní smlouva se uzavírá s osobou z definované cílové skupiny na 2 roky s prolongací o nejvýše o stejnou dobu, neoznámí-li nájemce, že nechce v nájmu pokračovat,
 • 9. další podmínky pro případ úmrtí nájemce,
 • 10. dotace může financovat celou výstavbu včetně sdílených prostor,
 • 11. sdílené prostory nesmí být po dobu platnosti dotačních podmínek komerčně využívány.

Zdroj: Mgr. Martin Kroh, ČSRB

Foto: Pixabay