15. června 2024

Téma: Převod družstevního podílu v bytovém družstvu

Pokud dochází k převodu družstevního podílu v bytovém družstvu je pro nabyvatele důležité si uvědomit, že u bytového družstva nevlastníte přímo byt, ale pouze družstevní podíl v bytovém družstvu, se kterým je spojeno právo nájmu družstevního bytu. V červencovém speciálu na téma Vlastnictví zavazuje, naleznete článek týkající se hlavních rozdílů mezi bytovým družstvem a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ), které doporučujeme prostudovat k tomuto tématu.

Právní úpravu bytových družstev včetně převodu družstevního podílu v bytovém družstvu naleznete v zákoně o obchodních korporacích. Zákon o obchodních korporacích najisto deklaruje, že převodem družstevního podílu, s nímž byl spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu anebo k převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností s tím spojených.

Obecně lze vymezit, že převod družstevního podílu v bytovém družstvu je realizován prostřednictvím smlouvy o převodu družstevního podílu uzavřené mezi převodcem a nabyvatelem. Převod družstevního podílu v bytovém družstvu je vůči bytovému družstvu účinný dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu, ledaže tato smlouva určí účinky později. Tytéž účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy.

Zákon o obchodních korporacích stanovuje, že převoditelnost družstevního podílu člena bytového družstva nelze omezit ani vyloučit, pokud má být nabyvatelem osoba, která splňuje podmínky stanov pro přijetí za člena bytového družstva. Na první pohled se může zdát převoditelnost družstevního podílu v bytovém družstvu jako neomezitelná, určité omezení však představuje povinnost nabyvatele družstevního podílu, aby splňoval podmínky stanov pro přijetí člena bytového družstva. Příkladem takového omezení stanov by mohlo být vyloučení právnické osoby jako člena bytového družstva.

Zájemci o nabytí družstevního podílu v bytovém družstvu lze doporučit, aby si před uzavřením smlouvy o převodu družstevního podílu nastudoval detailně stanovy bytového družstva, jehož si přeje stát členem. Rovněž by si měl zájemce nastudovat smlouvu o nájmu družstevního bytu. Některá bytová družstva mají s převodem družstevního podílu spojen tzv. převodní poplatek, o jehož výši a povinnosti hrazení by se měl zájemce taktéž zajímat.

Zákon o obchodních korporacích výslovně stanovuje, že převodem družstevního podílu dochází k převodu všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a dluhů bytového družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu převodcem, anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za podmínek určených stanovami. Zájemce o nabytí družstevního podílu v bytovém družstvu by měl být aktivní a zjistit si veškeré informace o výši případných dluhů.

S přípravou kvalitní smluvní dokumentace a právním zhodnocením povinností nabyvatele vyplývající ze stanov bytového družstva, smlouvy o nájmu družstevního bytu anebo dalších dokumentů, se doporučujeme obrátit na kvalifikovaného advokáta.

Zdroj: JUDr. Zbyněk Drobiš

Foto: Pixabay