22. července 2024

Téma: Výstavba rodinného domu s pomocí Programu pro mladé

Nelze z něj financovat koupi stavebního pozemku, vyhotovení projektové dokumentace, statické či jiné odborné posudky a inženýrskou činnost. Stejně tak není možné žádat SFRB o proplacení nákladů souvisejících s venkovními úpravami (vybudování chodníků, zpevněných ploch apod.), se stavbou samostatně stojící garáže nebo s vybavením rodinného domu volně stojícím nábytkem (sedačkou, stoly, skříněmi).

Doklady vztahující ke stavbě

K žádosti o úvěr musíte doložit:

  • Doklad o povolení stavby podle stavebního zákona – originál nebo úředně ověřená kopie.
  • Smlouvu o provedení kompletní výstavby (smlouva o dílo) uzavřená se zhotovitelem stavby v případě provádění výstavby dodavatelsky – originál nebo ověřená kopie.
  • Výpis z katastru nemovitostí dokladující vlastnictví pozemku – originál nebo ověřená kopie.
  • Projektovou dokumentaci zpracovaná oprávněnou osobou podle jiného právního předpisu, (technická zpráva, půdorysné plány) – kopie.
  • Položkový rozpočet stavby zpracovaný oprávněnou osobou v případě provádění výstavby svépomocí – originál nebo ověřená kopie.
  • Vyjádření příslušného vodoprávního úřadu o tom, že obydlí se nenachází v záplavovém území, nebo v případě, že se obydlí nachází v záplavovém území, souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu s případnými omezujícími podmínkami pro výstavbu – originál.

Sdělení oprávněné osoby o velikosti podlahové plochy v m2. K tomuto sdělení neexistuje žádný formulář, stačí napsat jednoduchý krátký text na samostatný list papíru. Autorem sdělení musí být oprávněná osoba, tj. autorizovaná osoba ve stavebnictví, což je například projektant nebo jiný stavař, který disponuje kulatým razítkem. Nevíte-li si rady, na koho se obrátit, seznam autorizovaných osob najdete na webových stránkách ČKAIT – České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Podmínky čerpání úvěru

Čerpání úvěru musí být zahájeno nejpozději do jednoho roku od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru a ukončeno nejpozději do 3 let od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru. Úvěr lze čerpat jednorázově nebo postupně.

Před prvním čerpáním při zajištění pohledávky zástavním právem je nutné Fondu doložit:

  • výpis z katastru nemovitostí, s vyznačením zástavního práva k zajištění pohledávek z úvěru v prvním pořadí ve prospěch Fondu,
  • pojistnou smlouvu na skutečnou hodnotu a vinkulaci z pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti ve prospěch Fondu.

Před prvním čerpáním při zajištění pohledávky ručitelským prohlášením je nutné Fondu doložit:

  • pojistnou smlouvu na skutečnou hodnotu a vinkulaci z pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti ve prospěch Fondu.

Úvěr na výstavbu lze čerpat jednorázově nebo postupně. Čerpání bude probíhat na základě předkládaných žádostí o čerpání úvěru na platném formuláři vyplněném příjemcem úvěru (dostupný na www.sfrb.cz), jejichž přílohou budou kopie daňových dokladů na práce a dodávky včetně soupisu provedených prací.

V žádosti o čerpání úvěru bude uveden výčet všech výdajů, které požaduje příjemce za uplynulé období z úvěru uhradit. Součástí žádosti bude také fotodokumentace materiálu z předkládaných faktur a fotodokumentace stavu výstavby rodinného domu. Z každé předložené žádosti o čerpání bude poskytnut úvěr ve výši 80 % uznaných nákladů na výstavbu.

Předložené daňové doklady musí být vystavené nejdříve po datu podání žádosti o úvěr, mohou být již příjemcem úvěru uhrazené, nesmí být zálohové, ani vystavené před vznikem oprávnění příjemce stavby k provádění výstavby podle platných stavebních předpisů.

Před dalším čerpáním příjemce doloží potvrzení o úhradě neuhrazených daňových dokladů, předložených v předcházející žádosti o čerpání úvěru. Minimální výše daňového dokladu je 5 tis. Kč a minimální požadavek na výši čerpání je 100 tis. Kč, vždy pouze jednou za měsíc nejdříve v období mezi 15. až 25. dnem v kalendářním měsíci.

Závěrečný požadavek na čerpání nemusí dosahovat výše 100 tis. Kč. Žádost o čerpání úvěru bude zaslána Fondu vždy nejpozději do 8. dne v měsíci. Pokud bude úplná a řádně vyplněná Žádost o čerpání Úvěru doručena Fondu později než k 8. dni v kalendářním měsíci, je Fond oprávněn převést prostředky až v nejbližším následujícím kalendářním měsíci.

Zdroj: SFRB