30. května 2024

Téma: Zřizování malých otvorů ve stropech

Toto řešení stropních dílců, dosud používané, často neodpovídá jejich skutečnému namáhání a působení prefabrikované stropní desky. Malými otvory se pro účely tohoto textu rozumí otvory půdorysného rozměru max. 300 mm (délka, šířka, průměr kruhového otvoru).

Využití obousměrného působení stropní desky a příčné roznášení zatížení mezi sousedními panely umožňuje také řešit zvýšené požadavky na zatížení (lokálně, příp. celkově) prefabrikované stropní konstrukce při rekonstrukcích (výměna bytových jader, podlahových konstrukcí, příček apod.).

Dodatečné zásahy do stropní prefabrikované konstrukce vícepodlažních panelových budov, zejména zřizování nových otvorů ve stropních dílcích, vyžadují zhodnocení stavebně technického stavu nosné panelové konstrukce v rozsahu, který odpovídá závažnosti dodatečného zásahu. Stavebně technické hodnocení musí vycházet z konstrukčního řešení příslušné stavební soustavy, především z řešení stropní konstrukce a způsobu jejího vyztužení.

Při dodatečném zřizování otvorů v prefabrikované stropní desce je třeba dodržet následující zásady:

–          při provádění otvoru je třeba provizorně podepřít stropní konstrukci na obou stranách otvoru ve směru kolmo k hlavní výztuži a prostup volit tak, aby nedošlo k porušení styků mezi sousedními stropními dílci a stropního dílce, v němž se otvor provádí. Při provádění nesmí dojít k porušení uložení stropního dílce ve styku „stěna – strop – stěna“;

–          nově zřizovaný otvor (prostup ve stropním dílci) nesmí porušit obvod stropního dílce, přičemž musí být splněny požadavky na vzdálenost otvoru (prostupu) od okrajů stropního dílce uvedené dále;

–          maximální rozměr dodatečně zřizovaného otvoru ve směru kolmo k hlavní výztuži stropního dílce nesmí být větší než 2/3 šířky stropního dílce, přičemž vzdálenost otvoru od podélného styku nesmí být menší než 0,3 m;

–          maximální rozměr dodatečně zřizovaného otvoru ve směru hlavní výztuže stropního dílce (tj. ve směru rozpětí) nesmí být větší než 80 % rozpětí stropního dílce, přičemž vzdálenost otvoru od nosné stěny nesmí být menší než 0,3 m;

–          dodatečné zřizování otvoru v panelové stropní konstrukci rozměrů větších, než je uvedeno, vyžaduje statické posouzení, příp. dodatečné podepření otvorem narušené stropní konstrukce;

–          při provádění drážek ve stropních dílcích je nepřípustné narušení hlavní, příp. rozdělovací výztuže;

–          při provádění drážek v místě podélného styku stropních dílců nesmí dojít k narušení styku, přičemž hloubka drážky nesmí být větší než 30 mm.

Je nutné, aby zásahy do konstrukcí byly prováděny osobami, které splňují požadavky § 160, odst. 4 stavebního zákona.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay