21. května 2024

Jde o případ omezování práv vlastníka vůči shromáždění vlastníků, tj. cenzury jeho vyjádření pro hlasování SVJ, mj. o něm. Výbor SVJ cenzuruje, tj. utajuje/odmítá pro účel korespondenčního hlasování SVJ (per rollam), mj. o mých návrzích, rozdat/rozeslat/vyvěsit můj komentář k potupnému, dehonestujícímu výkladu výboru o něm, čímž brání diskusi tohoto mého návrhu shromážděním vlastníků, tj. nejvyšším orgánem SVJ, a to trvale, čili nejen pro jednorázové hlasování. Pro ten účel brání i vzniku kontrolní komise SVJ a blokuje i možnost schůze SVJ, momentálně pod záminkou restriktivních opatření ke kovidu, takže nemám vůbec žádnou možnost s SVJ komunikovat, čehož výbor zneužívá k pomluvám, stejně jako kdysi ÚV KSČ vůči nepohodlným občanům/disidentům. Výbor SVJ mě diskriminuje, omezuje tedy nejen má občanská i vlastnická práva. Co s tím mohu dělat?

Odpověď – 1. část

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, a to především znění stanov Vašeho SVJ, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, konkrétně ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Dle platné právní úpravy je orgán oprávněný svolávat shromáždění primárně výbor. Výbor však svolá shromáždění i na základě podnětu vlastníků jednotek majících alespoň čtvrtinu všech hlasů, přičemž se ale musí jednat alespoň o dva vlastníky jednotek.

V takovém případě musí výbor na pořad shromáždění zařadit záležitost, kterou tito vlastníci požadují projednat. To však pouze za předpokladu, že je k takové záležitosti navrženo usnesení nebo je zařazení této záležitosti na pořad shromáždění odůvodněno.

OZ obsahuje úpravu i pro situace, kdy výbor na základě podnětu těchto vlastníků shromáždění nesvolá. V takovém případě mohou dle § 1207 odst. 1 OZ svolat shromáždění k zasedání sami vlastníci, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, a to na náklady SVJ. Tito pak musí dodržet všechny povinnosti svolavatele shromáždění (řádné zaslání pozvánky na zasedání atd.).

Pokud tedy ve Vašem případě výbor odmítá svolat zasedání na základě Vašeho podnětu – za předpokladu, že jsou splněny podmínky minimálního počtu vlastníků, kteří tento podnět mohou učinit – nebo odmítá zařadit Vámi navrženou záležitost na pořad jednání, i když byly z Vaší strany splněny všechny podmínky, můžete svolat takové zasedání sami, jak bylo popsáno výše.

Tímto způsobem pak můžete taktéž navrhnout, aby byla záležitost případně projednána mimo zasedání tzv. hlasováním per rollam. Tento způsob projednání Vaší záležitosti by byl nejspíše za současné situace vhodnější, jestliže členům Vašemu SVJ z důvodu současné pandemické situace nevyhovuje se zúčastnit standardního zasedání shromáždění. Musí však být splněny předpoklady pro hlasování mimo zasedání, a to předchozí řádné svolání zasedání, které však nebylo usnášeníschopné.

Odpověď – 2. část

Co se týká zřízení kontrolní komise, tak k tomu si dovoluji uvést, že SVJ si může zřídit kromě základních orgánů (shromáždění a výbor popř. předseda) taktéž další orgány, a to ve stanovách SVJ. Pokud byste tedy chtěli v rámci Vašeho SVJ zřídit kontrolní komisi, muselo by tak být učiněno změnou stanov. Změna stanov patří do působnosti shromáždění.

Pokud Vám výbor brání ve zřízení kontrolní komise, můžete zasedání shromáždění svolat sami postupem uvedeným v první části mé odpovědi s tím, že navrhnete hlasovat o změně stanov, kterou bude zřízena kontrolní komise.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS