20. května 2024

Právo získat informace o hospodaření v bytovém družstvu

Jsem členem BD již osm let. Řádně a v termínu platím vše, dle rozpisu měsíčních plateb BD. V tomto rozpisu mimo služeb také platím do fondu oprav, rezervního fondu a činnost BD. Za celou uplynulou dobu jsem se nikde nedozvěděl, tj. na členské schůzi při schvalování ročního hospodaření BD či v informační vývěsce BD, jak bylo s těmito finančními prostředky za uplynulé účetní období nakládáno. Tedy kolik bylo vybráno finančních prostředků na činnost BD, k čemu a v jaké výši byly použity (poštovné, kolky, platba členům představenstva, za vedení účetnictví, za mobilní telefony, advokátům atd.) a zůstatek, pokud zůstal, k čemu bude použit. Rovněž tak je tomu i u fondu oprav, nevím, kolik bylo vybráno a k čemu byly tyto finanční prostředky a v jaké výši použity, včetně zůstatku, a jak sním bude naloženo. Obdobně je tomu i rezervního fondu. Splácíme také úvěry bankám, ale i zde neznáme výši splátek, kolik zbývá k úhradě, výše úroků a celková doba úhrady úvěrů. Při využití svého práva k nahlédnutí do podkladů k členské schůzi jsem dostal jen fakturu za dodávku vody, elektřiny a provoz výtahu. Ostatní mně bylo odepřeno s tím, že to je pro mě jako člena tajné, to může vidět jen RK BD. Obdobně po proběhnutí ČS, jsem využil práva nahlédnou do zpráv projednaných na ČS a zde jsem obdržel zápis z ČS shodný se zveřejněným zápisem ve vývěsní skříni BD, prezenční listinu a pozvánku na ČS. Tedy žádnou zprávu o hospodaření BD za uplynulé finanční období, která na této schůzi měla být přednesena a ČS schválena, nebo neschválena. Ve stanovách BD není v žádné části nebo článku stanov uvedeno, jak má představenstvo informovat členy BD o nakládání s vybranými příspěvky na hospodaření BD. Předseda BD na tyto dotazy reaguje alibisticky, arogantně a zneužívá svého postavení a členství v Republikové radě SON.

Právní úprava bytových družstev včetně práv a povinností jejich členů je obsažena v zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, a proto ve své odpovědi budu vycházet z tohoto předpisu. Nad rámec práv a povinností členů bytového družstva stanovených tímto zákonem můžou být tyto upraveny odlišným způsobem ve stanovách bytového družstva.

Jako člen bytového družstva máte, co se týká práv spojených s členskou schůzí a potřebnými informacemi, zejména právo zúčastnit se členské schůze jako člen a vykonávat zde své hlasovací právo. Při svolání členské schůze musí být v pozvánce na členskou schůzi uvedeno také místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce.

Dále máte právo na informace týkající se všech bodů, které mají být na členské schůzi projednány. Členům družstva musí být písemné podklady pro jednání členské schůze k dispozici pro seznámení se s nimi. Člen družstva má také právo na vydání kopie zápisu z členské schůze.

Doporučuji vyzvat družstvo písemně k získání informací, na které máte jako člen bytového družstva právo a v případě, že Vám bytové družstvo požadované informace nesdělí, domáhat se Vašich práv soudní cestou.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS