20. května 2024

Termín dodání vyúčtování

Je nesporné, že je v platnosti zákon č. 67/2013 Sb. Tento zákon s účinnosti od 1. 1. 2014 stanovuje pro pronajímatele povinnost, (v našem případě bytové družstvo) dodat vyúčtování služeb spojených s bydlením do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. U nás je zúčtovací období kalendářní rok (1.1–31.12.). Ve stanovách našeho bytového družstva je ustanovení, které říká, že vyúčtování se dodá do 31. 5. následujícího roku. Je to ustanovení z dávných minulých let. Představenstvo tvrdí, že stanovy jsou platné, a pokud změnu danou zákonem č. 67/2013 Sb. neodsouhlasí členská schůze, platí termín uvedený ve stanovách. Dotaz zní: Postupuje představenstvo družstva správně? Má zákon č. 67/2013 Sb. nižší právní sílu než stanovy bytového družstva? Jsme toho názoru, že zákon má přednost. A představenstvo by se mělo řídit zákonem a případně upravit stanovy.

Jelikož neznám přesné znění stanov Vašeho bytového družstva, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a tedy ze zákona č. 67/2013 Sb.

Ve výše zmíněném zákoně je stanoveno, že poskytovatel služeb je povinen vyúčtovat jednotlivé služby za zúčtovací období a doručit příjemci služeb takové vyúčtování nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.

Toto ustanovení je kogentní povahy, a tedy nelze se od něho odchýlit ve smyslu prodloužení lhůty k dodání řádného vyúčtování. Kogentnost předmětného ustanovení je potvrzena rovněž v Metodickém pokynu Ministerstva pro místní rozvoj k zákonu č. 67/2013 Sb.

Na základě výše uvedeného závěrem shrnuji, že ve Vašem případě představenstvo bytového družstva nejedná správně, jelikož má povinnost doručit vyúčtování nejpozději do 30. dubna.

V případě porušení povinností poskytovatele služeb doručit příjemci služeb řádné vyúčtování, má takový příjemce nárok na zaplacení pokuty pronajímatelem, a to ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení, nerozhodlo-li družstvo o jiné (nižší) výši pokuty.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS