21. května 2024

Vznik SVJ z BD a chyba v údajích

V jednom roce vzniklo SVJ z bytového družstva. Již v evidenci družstva byl u jednoho bytu špatně zapsán jeden údaj a nově vzniklé SVJ ho převzalo. Po několika letech se na to přišlo a SVJ hledá viníka. Dle § 1190 občanského zákoníku je osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství vlastníků. Lze tento paragraf brát tak, že při vzniku SVJ si měl daný předseda SVJ zkontrolovat veškerou agendu, a pokud tomu tak neudělal, tak vina je na jeho straně, nebo lze zpětně vinit předchozí subjekt, ze kterého SVJ vzniklo? Případně jakým směrem by se šlo ubírat nebo na jaké paragrafy odkazovat při hledání nějakého rozuzlení.

Nejprve bych si Vás dovolil upozornit na to, že mi nejsou známy všechny skutečnosti týkající se Vašeho dotazu, zejména jste neuvedla ani typově, který z údajů není evidován správně. Mohu Vám proto poskytnout pouze obecné informace vyplývající z platné právní úpravy.

Domnívám se, že chybným údajem máte na mysli chybný údaj v prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám, kterým byly vymezeny jednotlivé byty v rámci celého domu, a který byl přílohou návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Prohlášení musí obsahovat dle § 1666 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, údaje o pozemku, domu, obci a katastrálním území, údaje o jednotce, určení a popis společných částí aj.

Standardně pak platí, že odpovědnost za případně chybně vedené údaje má ten, kdo návrh na zápis údajů podával. S ohledem na pouze obecný popis Vašeho problému však nelze říci, zda a kdo je v tomto případě skutečně odpovědný. Pokud se Vám jedná také o případnou náhradu škody, je nutné vzít v úvahu možnost, že tento nárok je v současnosti již promlčený, a to v případě, že by od zápisu chybného údaje uplynuly již více než 3 roky.

Zhojit vady prohlášení lze postupem podle § 1168 občanského zákoníku, a to společným prohlášením dotčených vlastníků jednotek. Pokud nedojde k dohodě všech těchto dotčených vlastníků bytů, pak je třeba se obrátit na soud, který následně o odstranění vady rozhodne. Soudní rozhodnutí pak bude obsahovat prohlášení o odstranění konkrétní vady tak, že ve výroku bude opravená část prohlášení

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS