25. května 2024

Změny příspěvku na bydlení

Protože se opakují dotazy týkající se novelizace zákona o sociální podpoře, konkrétně příspěvku na bydlení, stručně problematiku připomeneme.

Od 1. ledna 2018 nabyla účinnosti druhá část novelizace zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, provedená zákonem č. 200/2017 Sb., která se dotkne úprav v nárocích na příspěvek na bydlení.

K vyřízení nároku na příspěvek na bydlení od 1. 1. 2018 bude třeba doložit nový tiskopis Doklad o výši nákladů na bydlení, který bude upraven v souladu s novelou zákona a bude k dispozici na kontaktních pracovištích ÚP ČR.

Novelou zákona byl zpřesněn výčet nákladů na bydlení, které se budou pro příspěvek na bydlení zohledňovat. Současně byla doplněna podmínka, že pro příspěvek na bydlení musí být náklady na bydlení podrobně rozepsány na jednotlivé položky, tzn., že od 1. 1. 2018 nelze dokládat náklady na bydlení jednou (paušální) částkou.

 U nájemních bytů, družstevních a bytů vlastníků tvoří náklady na bydlení náklady za:

  • nájemné (u bytů užívaných na základě nájemní smlouvy; u družstevních bytů a bytů vlastníků srovnatelné náklady dané zákonem),
  • plyn,
  • elektřinu a
  • náklady za plnění poskytované s užíváním bytu, kterými se rozumí náklady za:

o dodávku tepla (dálkové topení),

o centralizované poskytování teplé vody,

o dodávku vody z vodovodů a vodáren a odvádění odpadních vod (vodné a stočné, případně jen vodné nebo stočné),

o odvoz odpadních vod a čištění jímek,

o odvoz komunálního odpadu,

o provoz výtahu,

o osvětlení společných prostor v domě,

o úklid společných prostor v domě,

o vybavení bytu společnou televizí a rozhlasovou anténou.

  • náklady za pevná paliva (nově se tyto náklady budou započítávat na základě doložení účetního dokladu za jejich úhradu provedenou v období, za které se náklady na bydlení zjišťují).

U všech jednotlivých položek vyplňovaných v novém tiskopisu Doklad o výši nákladů na bydlení se bude uvádět, zda dané náklady jsou nebo nejsou placeny zálohově. Zúčtování zálohových plateb musí být doloženo minimálně 1x za 12 měsíců. U nájemních vztahů, které jsou sjednány na méně než 12 měsíců, je nutné zúčtování předložit vždy ke konci platnosti smlouvy.

Zúčtování zálohových plateb musí být vždy doloženo, a to při podání žádosti o příspěvek na bydlení, a následně k datu dalšího zúčtování. U nájemních vztahů vzniklých před 1. 1. 2018, kde k zúčtování nedocházelo, nebo nelze doložit doklad o posledním provedení zúčtování, se za datum posledního zúčtování považuje 1. 1. 2018, a to pro všechny příjemce příspěvku na bydlení, kteří na tuto dávku splnili nárok ve 4. čtvrtletí roku 2017 a následně i 1. čtvrtletí roku 2018.

K nově podaným žádostem od 1. 1. 2018 musí být vždy doloženo poslední zúčtování zálohových plateb. Předložení zúčtování zálohových plateb nejpozději 12 měsíců po jejich posledním zúčtování je nově jednou z rozhodných skutečností pro nárok a výši na příspěvek na bydlení. Jeho nedoložením nejsou splněny podmínky nároku na dávku a příspěvek na bydlení se odejme nebo nárok na příspěvek na bydlení nelze přiznat.

Zdroj: SON

Foto: Pixabay