19. května 2022

Témata Portálu o bydlení

Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Vztah ke společnosti a ke klientovi a disciplinární odpovědnost autorizovaných osob Vztah autorizované osoby ke klientovi upravuje Profesní a etický řád ČKAIT (dostupný na www.ckait.cz/rady). Autorizovaná osoba odpovídá za odbornou úroveň výkonu vybraných činností ve výstavbě a dalších odborných činností, pro které mu byla udělena autorizace. Při výkonu vybraných a… číst dále Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Číst dál »

Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Odpovědnost autorizovaných osob (III) Autorizované osoby mají ve vztahu ke klientům a ke společnosti nejen odpovědnost soukromoprávní, danou obchodními vztahy a smlouvami a upravenou především občanským zákoníkem, ale také odpovědnost veřejnoprávní, související s jejich specifickým postavením ve výstavbě a upravenou veřejnoprávními předpisy, především autorizačním a stavebním zákonem. Jde tedy o odpovědnost… číst dále Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Číst dál »

Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě (II) Oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě mohou získat pouze fyzické osoby, které prokážou dosažení předepsaného vzdělání požadovaného směru a odborné praxe a složí zkoušku odborné způsobilosti před zkušební komisí příslušné profesní komory – ČKAIT nebo ČKA. Autorizované osoby se prokazují příslušným osvědčením… číst dále Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Číst dál »

Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Vybrané činnosti a veřejný zájem ve výstavbě Vybrané činnosti v procesu přípravy, navrhování a provádění staveb definuje platný stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů). Jsou to činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě a mohou je vykonávat pouze fyzické… číst dále Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Číst dál »

Téma: Bydlení pohledem práva

Vzájemné vypořádání spolubydlících s ohledem na společné dluhy vůči pronajímateli (V) Právní režim vypořádání společných dluhů spolubydlících se bude lišit v závislosti na tom, v jakém právním vztahu k pronajímateli jsou. Jestliže se bude jednat o společné nájemce bytu podle ustanovení § 2270 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále… číst dále Téma: Bydlení pohledem práva

Číst dál »

Téma: Bydlení pohledem práva

Vypořádání vlastnictví bytu při rozvodu (VII) Při rozvodu manželství je vždy nutné vypořádat vzájemné majetkové vztahy. V případě nemovitostí se takové vypořádání řídí jinými faktickými i právními normami oproti standardnímu vypořádání spoluvlastnictví nemovitosti. V prvé řadě je nutné posoudit právní režim bytu, tj. zda se nachází ve společném jmění manželů, či… číst dále Téma: Bydlení pohledem práva

Číst dál »

Téma: Bydlení pohledem práva

Rezervační smlouva – pojem a význam (VI) Rezervační smlouva je dlouhodobě velmi často využívaným smluvním typem především na realitním trhu. Nejedná se ale o smluvní typ upravený zákonem, ale o smlouvu inominátní. Základní pravidla proto vycházejí z obecné právní úpravy právních jednání a relativních majetkových práv obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb.,… číst dále Téma: Bydlení pohledem práva

Číst dál »

Téma: Bydlení pohledem práva

Obvyklé vybavení rodinné domácnosti (V) Téma tohoto článku lze považovat za propojení rodinného práva s vlastnictvím a nájmem domu či bytu. Tato dvě právní odvětví spolu mají řadu společného, přičemž dnes si přiblížíme pojem obvyklé vybavení rodinné domácnosti. Zákonnou definici obvyklého vybavení rodinné domácnosti nalezneme v ustanovení § 698 odst.… číst dále Téma: Bydlení pohledem práva

Číst dál »

Téma: Bydlení pohledem práva

Nájem prostoru sloužícího k podnikání (IV) Nájem prostoru sloužícího k podnikání je institut upravený v ustanovení § 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Tato právní úprava se použije jen na nájem prostorů, které splňují definici dle ustanovení § 2302 občanského zákoníku. Musí jít… číst dále Téma: Bydlení pohledem práva

Číst dál »

Téma: Bydlení pohledem práva

Bydlení po zániku manželství (I) Problematika bydlení po zániku manželství je upravena ustanovení § 766–770 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „občanský zákoník“), pojednávající o rodinném právu. Institut práva bydlení zaniká rozvodem manželství nebo smrtí jednoho z manželů. Ustanovení § 766 občanského zákoníku nám upravuje problematiku společného… číst dále Téma: Bydlení pohledem práva

Číst dál »
X