25. května 2024

Téma: Stavba a právo

Kdy je potřeba stavební povolení a kdy stačí ohlášení stavby? (II)

S povinností zařídit si stavební povolení se každý nejčastěji setká ve chvíli, kdy se rozhodne učinit větší stavební úpravy, provést rekonstrukci bytu či výstavbu rodinného domu apod. Ovšem málokdo již má povědomí o potřebnosti ohlášení své stavby a skutečně jej učiní. Proto se v tomto článku podíváme na podmínky, kdy je nutností si stavební povolení opatřit, a v jakých případech postačí pouhé ohlášení.

Stavební povolení či ohlášení stavby jsou upravena v ustanovení § 103 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jako „stavební zákon“), který jednotlivé stavby konkrétně rozděluje na stavby nevyžadující povolení ani ohlášení. Dále stavby dělí na takové, u nichž postačí pouhé ohlášení a stavby vyžadující stavební povolení. Rozhodujícím faktorem pro toto rozdělení je především rozsah (velikost) stavby, také její účel či složitost výstavby.

Pod stavbami bez potřebnosti jakéhokoli povolení či ohlášení si lze především představit drobné nepodsklepené stavby bez obytných prostor nebo pobytových místností nebo stavby určené pro ustájení zvířat, chovatelství nebo pro zemědělství. Podle účelu stavby se pak na základě stavebního zákona odlišuje maximální možná velikosti stavby v metrech čtverečných a její celkové výšky. Ohlášení ani povolení se netýká rovněž drobnějších staveb na pozemku u rodinného domu nebo při stavbách určených k rodinné rekreaci, jako jsou například skleníky, bazény či oplocení.

V ostatních případech již je nutné dostavit se na stavební úřad a novou stavbu alespoň ohlásit. Ohlášení je v podstatě „zjednodušená“ forma povolení, čímž je celý proces rychlejší, ale zpravidla se nevyhneme územnímu řízení. Pouhé ohlášení se může týkat již staveb určených pro bydlení nebo rodinnou rekreaci, které mají podzemní podlaží maximálně do hloubky 3 metrů a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Pozor také na výstavbu opěrných zdí do výšky 1 metru na hranici pozemku, pokud sousedí s veřejným prostranstvím nebo s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Obecně pak postačí ohlášení i při provádění změn na těchto stavbách, ať už různé přístavby či nástavby, pokud nejsou překročeny parametry stanovené příslušným zákonem.

Stavební povolení se tedy vyžaduje ve všech ostatních případech stavby bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel, dobu trvání, u nichž stavební zákon nestanovil potřebu ohlášení nebo od povolení či ohlášení zcela upustil. Obecně se jedná o stavby, které překročí maximální parametry určené pro ohlášené stavby nebo nová výstavba či rekonstrukce bude zasahovat do nosných konstrukcí bytového domu. Také výstavba, rekonstrukce či jen prohlubování studny je podmíněno stavebním povolením, jelikož se jedná o stavbu spadající pod ustanovení o vodních dílech v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění.

Před provedením stavby je vždy vhodné si přednostně zjistit, zda skutečně potřebujete stavební povolení či ohlášení stavby. V lepším případě pouze půjdete na stavební úřad zbytečně, jestliže není potřeba činit žádné další kroky. V nejhorším případě Vás může potkat i povinnost odstranění předmětné stavby, jestliže nebudete mít potřebná povolení.

Zdroj: JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Foto: Pixabay