20. dubna 2024

Téma: Stavba a právo

Co je to stavební povolení a jaké jsou jeho náležitosti (I)

Stavební povolení je nutné v případech, kdy podle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jako „stavební zákon“), nepostačí pouhé ohlášení stavby nebo „volný režim“ nevyžadující ohlášení ani povolení stavby. U stavebního povolení hovoříme o individuálně správním rozhodnutí v konkrétní věci, tedy o povolení určitého stavebního záměru na konkrétním pozemku, a rovněž o stanovení podmínek pro jeho provedení a užívání. Jedná se o jeden z možných „výsledků“ stavebního řízení, který slouží k účelu ochrany veřejného zájmu, pod nímž si lze představit např. zájem na ochraně životního prostředí a obecných požadavků na výstavbu.

Základními podklady pro řádné podání žádosti o stavební povolení je projektová dokumentace a technické požadavky stavby a závazná stanoviska orgánů veřejné správy ohledně vlivu stavby na určité oblasti, za něž lze považovat např. životní prostředí. Rovněž je zapotřebí územní rozhodnutí o povolení umístění stavby nebo územní souhlas a taktéž souhlasy vlastníků technické a dopravní infrastruktury k možnosti a způsobu napojení stavby. Pokud není žadatelem o stavební povolení samotný vlastník, bude pro žádost nutné opatřit i souhlas vlastníka pozemku s realizací stavby a souhlas vlastníků sousedních pozemků a osob oplývajících věcným břemenem k těmto pozemkům.

V případě úspěšného zakončení stavebního řízení a s tím souvisejícím vydáním stavebního povolení spolu se štítkem obsahující identifikační údaje o povolené stavbě je povolení doručeno do rukou stavebníka, popřípadě vlastníka stavby, nejde-li o tutéž osobu. Dále je doručeno i dalším účastníkům řízení, pokud jich nebylo více než 30 a nepředcházel řízení proces EIA (studie, jejímž cílem je získat informace o vlivu stavby na životní prostředí; součástí studie je i vyhodnocení, zda je stavbu vhodné realizovat, eventuálně za jakých podmínek). Dále se povolení oznamuje také formou veřejné vyhlášky na úřední desce pro ostatní účastníky stavebního řízení.

Obsahové náležitosti stavebního povolení a identifikačního štítku jsou stanoveny kromě stavebního zákona také vyhláškou č. 503/2006 Sb., v níž je rovněž dostupný formulář k žádosti o stavební povolení v části B přílohy č. 9. Kromě obecných náležitostí rozhodnutí je nutné ve stavebním povolení přesně vymezit druh a účel stavby, její umístění, tzn. na kterém katastrálním území, parcelním číslu pozemků se stavba povoluje. Podmínky pro provedení stavby jsou stanoveny ve stavebním povolení za účelem komplexnosti a plynulosti stavby a jejího napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, odvádění povrchových vod, úprav okolí a rovněž uvedení podmínek pro užívání či odstranění stavby apod. Dále stavební úřad ve stavebním povolení uloží povinnost oznámit termín zahájení výstavby včetně uvedení informace o názvu a sídlu podnikatele, který stavbu provede, a stanoví termín dokončení stavby.

V rámci stavebního řízení o povolení stavby se stavební úřad musí také velmi často vypořádat s námitkami účastníků řízení, o nichž je třeba řádně rozhodnout, a své rozhodnutí dostatečně odůvodnit. Rovněž může stavební povolení určovat fáze výstavby, které musí stavebník oznámit pro provedení kontrolních prohlídek. Taktéž lze stanovit možnost užívání stavby pouze za předpokladu kolaudačního souhlasu či provedení zkušebního provozu.

Stavební povolení pozbývá platnosti, nebyla-li stavba zahájena do 2 let od jeho vydání. Je zde ovšem možnost toto povolení prodloužit na základě odůvodněné žádosti. V určitých případech lze stavební povolení nahradit veřejnoprávní smlouvou v souladu s ustanoveními stavebního zákona. V zásadě nelze veřejnoprávní smlouvu uzavřít v rámci staveb, u nichž je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů předmětné stavby na životní prostředí.

Zdroj: JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Foto: Pixabay