30. května 2024

Tag Archives: konstrukce

Téma: Vhodná konstrukce pro pasivní dům

Pro pasivní domy jsou vhodné ty konstrukce, které dokáží zabezpečit kvalitní izolační schopnost při co nejmenší tloušťce stěn. Volba konstrukčního materiálu bývá ovlivněna náklady na stavbu a jeho užitnými vlastnostmi, ale také individuální preferencí investora. Na konečný vzhled stavby nemá volba konstrukčního materiálu téměř žádný vliv. Dřevostavby jsou po omítnutí… číst dále Téma: Vhodná konstrukce pro pasivní dům

Číst dál »

Téma: Přestavby bytů v panelových domech

Do roku 1990 převažovala ve výstavbě bytových domů panelová výstavba ze železobetonových panelů, kterou se minulý režim snažil řešit bytovou otázku. Panelová výstavba měla nízké kvalitativní ukazatele, které se projevují různými poruchami. Současně dožívají i bytová jádra, instalace a rozvody. Revitalizací a modernizací dochází k prodloužení jejich životnosti a zkvalitnění… číst dále Téma: Přestavby bytů v panelových domech

Číst dál »

Téma: Zřizování velkých otvorů v nosných stěnách a ve stropech

Následující text navazuje na článek Zřizování malých otvorů v nosných stěnách a betonových příčkách, jemuž jsme se věnovali v minulém dílu našeho měsíčního seriálu. Stropy Velkými otvory se rozumí takové, které mají půdorysný rozměr větší než 300 mm. Prefabrikovaná stropní deska je vytvořena ze stropních dílců spojených ve stycích mezi… číst dále Téma: Zřizování velkých otvorů v nosných stěnách a ve stropech

Číst dál »

Téma: Střešní pláště

Původní řešení střešních plášťů panelových soustav lze klasifikovat jako nevyhovující z hlediska současných požadavků tepelné ochrany a energetické náročnosti budov. Nevyhovující řešení střešního pláště bylo příčinou nejen řady závažných poruch způsobených nevyhovujícím tepelně vlhkostním režimem (zatékání, kondenzace, vznik plísní), ale i poruch statických (smykové trhliny mezi stropní deskou nejvyššího podlaží… číst dále Téma: Střešní pláště

Číst dál »

Téma: Zřizování malých otvorů ve stropech

Stropní dílce používané v prefabrikovaných konstrukcích jsou zpravidla navrhovány jako prosté nosníky (podle ČSN 73 1201, resp. ČSN 73 2001). Toto řešení stropních dílců, dosud používané, často neodpovídá jejich skutečnému namáhání a působení prefabrikované stropní desky. Malými otvory se pro účely tohoto textu rozumí otvory půdorysného rozměru max. 300 mm… číst dále Téma: Zřizování malých otvorů ve stropech

Číst dál »

Téma: Principy návrhu obalových konstrukcí – obvodové stěny, střechy

Obvodový plášť je pro docílení energeticky úsporných parametrů budovy možno navrhnout v několika základních konstrukčních variantách. Jsou to následující: –          jednovrstvé zdivo, –          konstrukce s vnějším zateplovacím systémem, –          dvouplášťová konstrukce s provětrávanou vzduchovou vrstvou, –          řešení na principu dřevostavby. Jednovrstvé zdivo se svými tepelněizolačními kvalitami pohybuje na hranici očekávané hodnoty součinitele… číst dále Téma: Principy návrhu obalových konstrukcí – obvodové stěny, střechy

Číst dál »

Téma: Principy návrhu obalových konstrukcí – základní požadavky

Koncepční návrh obalových konstrukcí energeticky úsporných budov vychází především z technických hledisek. Kromě nich se ale uplatňuje i řada dalších kritérií, především požadavky energetické, ekonomické a environmentální. Tepelně technické požadavky návrhu bezprostředně souvisejí i s požadavky energetickými. Jsou dány dodržením normových kritérií – porovnávacích ukazatelů, specifikovaných platnou normou ČSN 73 0540-2:… číst dále Téma: Principy návrhu obalových konstrukcí – základní požadavky

Číst dál »

Téma: Architektonické a dispoziční řešení

Pro energeticky cílený architektonický návrh budovy je klíčové objemové řešení budovy. Hlavní motivací návrhu energeticky úsporných staveb je snížení jejich provozní energetické náročnosti, které je bezprostředně spojeno s tepelnými ztrátami objektu. Tepelné ztráty narůstají se zvyšující se plochou obvodových konstrukcí a snahou architekta je proto realizovat co největší obestavěný prostor při minimální… číst dále Téma: Architektonické a dispoziční řešení

Číst dál »