14. dubna 2024

Tag Archives: smlouva

Téma: Nezaplacení peněžité jistoty při nájmu

V tomto článku se budeme věnovat velmi častému problému, a to nesplnění zaplacení či doplnění jistoty neboli kauce. Jistota, někdy se označuje také jako kauce, je zvláštní forma zajištění pohledávky pronajímatele vůči nájemci. Jistotu může pronajímatel požadovat pouze na základě dohody s nájemcem, jde tedy o zcela dobrovolný institut. Dohoda o povinnosti… číst dále Téma: Nezaplacení peněžité jistoty při nájmu

Číst dál »

Téma: Dědická smlouva jako staronový institut dědického práva

Nový občanský zákoník opětovně zavedl dědickou smlouvu do naší právní úpravy, jejíž součástí byla až do roku 1950. Tento staronový institut dědického práva jako zvláštní smluvní typ je nejsilnějším dědickým titulem s předností před děděním ze závěti nebo zákona. Smlouva jako každá jiná? Dědická smlouva představuje právní jednání, na základě… číst dále Téma: Dědická smlouva jako staronový institut dědického práva

Číst dál »

Téma: Smlouvy o dílo

V předcházejícím textu – Základem kvalitní stavby je kvalitní smlouva – jsme slíbili, že se budeme jednotlivými typy smluv podrobněji zabývat. Smlouva o dílo – zpracování projektové dokumentace Smlouvu dílo uzavíráme s projektantem na zpracování projektové dokumentace. Výsledkem bude tzv. dílo s nehmotným výsledkem (§ 2631 až 2635 ObčZ). Pokud bude projektová… číst dále Téma: Smlouvy o dílo

Číst dál »

Téma: Základem kvalitní stavby je kvalitní smlouva

U stavebníků zpravidla převládá představa, že nejdůležitějším krokem na cestě ke kvalitní stavbě, dokonalé vzhledem i funkcí, je pořízení projektové dokumentace a získání stavebního povolení, případně stavebního souhlasu. Ve skutečnosti tomu tak není. Ve správním řízení o umístění a o povolení stavby prokazuje stavebník ve spolupráci s projektantem, že svým… číst dále Téma: Základem kvalitní stavby je kvalitní smlouva

Číst dál »

Téma: Převod nemovité věci – smlouva o budoucí kupní smlouvě

Smlouva o budoucí kupní smlouvě nemovité věci je poměrně často využívaným smluvní typem při jednání o koupi nemovité věci. Jakým způsobem upravuje občanský zákoník tuto smlouvu? Na co si dát pozor při sjednání smlouvy o budoucí kupní smlouvě nemovité věci? Občanský zákoník vymezuje smlouvu o smlouvě budoucí tak, že touto… číst dále Téma: Převod nemovité věci – smlouva o budoucí kupní smlouvě

Číst dál »

Téma: Rezervační smlouva při koupi nemovité věci

Rezervační smlouva představuje smlouvu, kterou poměrně často vyžaduje realitní kancelář anebo přímo prodávající při projevu zájmu budoucího kupujícího o koupi nemovité věci. Jakým způsobem upravuje zákon rezervační smlouvu a jaký je obvyklý obsah této smlouvy? Rezervační smlouva není jako smluvní typ výslovně upravena v občanském zákoníku, a proto její vymezení záleží… číst dále Téma: Rezervační smlouva při koupi nemovité věci

Číst dál »

Téma: Předsmluvní odpovědnost

Předsmluvní odpovědnost byla řešena před účinností nového občanského zákoníku rozhodovací praxí soudů. Nyní je však občanským zákoníkem výslovně upravena. Jakým způsobem tedy definuje zákon předsmluvní odpovědnost? V rámci občanského zákoníku můžeme rozlišovat čtyři případy předsmluvní odpovědnosti, a to předstírané jednání k uzavření smlouvy, neuzavření smlouvy „za pět minut dvanáct“, nesplnění informační povinnosti… číst dále Téma: Předsmluvní odpovědnost

Číst dál »

Téma: Nový občanský zákoník posílil smluvní volnost

Nový občanský zákoník obecně posílil smluvní volnost stran při sjednávání smluv. Na jednu stranu poskytuje tato skutečnost vyšší míru svobody, se kterou je však spojena odpovědnost za řádnou kontrolu smlouvy před jejím podpisem. Zejména v oblasti převodů nemovitých věcí je nutné apelovat na zvýšenou pozornost a bedlivé prostudování veškerých smluv, které… číst dále Téma: Nový občanský zákoník posílil smluvní volnost

Číst dál »

Téma: Smlouvy se zaměřením na převod nemovitosti

Nový občanský zákoník obecně posílil smluvní volnost stran při sjednávání smluv. Na jednu stranu poskytuje tato skutečnost vyšší míru svobody, ovšem s ní je spojena odpovědnost za řádnou kontrolu smlouvy před jejím podpisem. Jinými slovy – bude jen na nás, jak smlouvu koncipujeme a jak pečlivě si ji prostudujeme, než… číst dále Téma: Smlouvy se zaměřením na převod nemovitosti

Číst dál »