16. května 2022

Téma: Principy návrhu obalových konstrukcí – obvodové stěny, střechy

Obvodový plášť je pro docílení energeticky úsporných parametrů budovy možno navrhnout v několika základních konstrukčních variantách. Jsou to následující: –          jednovrstvé zdivo, –          konstrukce s vnějším zateplovacím systémem, –          dvouplášťová konstrukce s provětrávanou vzduchovou vrstvou, –          řešení na principu dřevostavby. Jednovrstvé zdivo se svými tepelněizolačními kvalitami pohybuje na hranici očekávané hodnoty součinitele… číst dále Téma: Principy návrhu obalových konstrukcí – obvodové stěny, střechy

Číst dál »

Téma: Principy návrhu obalových konstrukcí – základní požadavky

Koncepční návrh obalových konstrukcí energeticky úsporných budov vychází především z technických hledisek. Kromě nich se ale uplatňuje i řada dalších kritérií, především požadavky energetické, ekonomické a environmentální. Tepelně technické požadavky návrhu bezprostředně souvisejí i s požadavky energetickými. Jsou dány dodržením normových kritérií – porovnávacích ukazatelů, specifikovaných platnou normou ČSN 73 0540-2:… číst dále Téma: Principy návrhu obalových konstrukcí – základní požadavky

Číst dál »

Téma: Architektonické a dispoziční řešení

Pro energeticky cílený architektonický návrh budovy je klíčové objemové řešení budovy. Hlavní motivací návrhu energeticky úsporných staveb je snížení jejich provozní energetické náročnosti, které je bezprostředně spojeno s tepelnými ztrátami objektu. Tepelné ztráty narůstají se zvyšující se plochou obvodových konstrukcí a snahou architekta je proto realizovat co největší obestavěný prostor při minimální… číst dále Téma: Architektonické a dispoziční řešení

Číst dál »

Téma: Umístění stavby, výběr optimální lokality

Výběr optimální lokality pro umístění stavby obvykle zásadním způsobem neovlivní výpočtovou hodnotu její energetické náročnosti a potřeby tepla. Pro tento výpočet se používají normové okrajové podmínky, které mají širší platnost a nerespektují, přesněji nemohou respektovat individuální lokální klimatické podmínky, které se naopak bezprostředně projeví na reálné hodnotě spotřeby tepla. Klíčovými… číst dále Téma: Umístění stavby, výběr optimální lokality

Číst dál »

Téma: Energetické hodnocení budov

Energetické kvality budovy lze v současné době hodnotit dvěma různými způsoby, podle dvou předpisů na dvou různých kvalitativních úrovních. Hodnocení podle ČSN 73 0540-2/2011 je starší a jednodušší typ hodnocení energetické náročnosti budov, který se vztahuje ke stavebně architektonickému řešení budovy a pro tento účel využívá hodnotu průměrného součinitele prostupu… číst dále Téma: Energetické hodnocení budov

Číst dál »

Téma: Klasifikace energeticky úsporných budov a jejich charakteristika

Základní klasifikace energeticky úsporných budov se provádí na základě jejich roční měrné spotřeby tepla na vytápění. Nejběžněji užívané členění rozděluje objekty do následujících kategorií: –          nízkoenergetické domy –          pasivní domy –          nulové domy. Nízkoenergetické domy jsou v souladu s TNI 73 0329 budovy, jejichž roční měrná spotřeba energie nepřesahuje hodnotu eA =… číst dále Téma: Klasifikace energeticky úsporných budov a jejich charakteristika

Číst dál »

Téma: Motivace energeticky úsporné výstavby

Problematika spotřeby energie, jejích zdrojů a energetických úspor je jedním z nejaktuálnějších témat, která naše společnost v průběhu posledních desetiletí průběžně řeší. Nejedná se pouze o lokální problémy jednotlivých států (i když i tyto specifické problémy jsou někdy velmi závažné a s obtížemi řešitelné), ale často jde o řešení otázek celosvětového… číst dále Téma: Motivace energeticky úsporné výstavby

Číst dál »

Téma: Okamžité ukončení nájmu bytu

Může pronajímatel vypovědět nájem bytu bez výpovědní doby, když nájemce poruší svou povinnost zvlášť závažným způsobem? Kdy lze porušení povinnosti nájemcem považovat za natolik závažné, aby nájemci hrozilo okamžité ukončení nájmu bytu? Pronajímatel má právo vypovědět nájem bytu bez výpovědní doby a požadovat od nájemce, aby odevzdal byt bez zbytečného… číst dále Téma: Okamžité ukončení nájmu bytu

Číst dál »

Téma: Úvod do problematiky ukončení nájmu bytu

Problematika ukončení nájmu představuje zásadní právní jednání s ekonomickými dopady pro nájemce i pronajímatele. V následujících třech článcích se pokusíme nastínit tuto rozsáhlou oblast k lepší znalosti práv a povinností v nájemních vztazích. Nájem bytu může obecně zaniknout: ·         uplynutím sjednané doby nájmu bytu, ·         dohodou nájemce a pronajímatele, ·         odstoupením od nájemní… číst dále Téma: Úvod do problematiky ukončení nájmu bytu

Číst dál »

Téma: Skončení nájmu bytu výpovědí ze strany pronajímatele

Z jakých důvodů může vypovědět pronajímatel nájem na dobu určitou a neurčitou? Zaměříme se blíže na podmínky, za kterých může pronajímatel učinit výpověď z nájmu bytu, a to v tříměsíční výpovědní době. Zákonné důvody pro skončení nájmu bytu výpovědí, udělenou ze strany pronajímatele, vymezuje občanský zákoník v ustanovení § 2288. Jedná se o… číst dále Téma: Skončení nájmu bytu výpovědí ze strany pronajímatele

Číst dál »
X